29.5.2017 Bratislava

Ekonomická univerzita v Bratislave (spoločenská miestnosť 2 v Novej budove)
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
PROGRAM

09:45 – 10:00 Registrácia
10:00 – 10:15 Činnosť IPC Banská Bystrica
10:15 – 10:45 Výzva – základné informácie (oprávnené aktivity, oprávnení
žiadatelia,…)
10:45 – 11:15 Oprávnené a neoprávnené výdavky, financovanie projektu
11:15 – 11:45 Merateľné ukazovatele
11:45 – 12:05 Prestávka
12:05 – 13:00 Diskusia
13:00 Záver seminára
Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov

Informačný seminár nie je určený pre žiadateľov, ktorí už predložili žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy.
PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR
Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/informacny-seminar-pre-potencialnych-novych-ziadatelov-o-nfp-k-vyzve-po12016dop141-01-nediskvalifikuj-sa-bratislava/