Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
investičnú prioritu 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov
špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
aktivity:
Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)

Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov“.
Zdroj: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-op-kzp-pre-prioritnu-os-2-specificky-ciel-2-1-1/