Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje už 8. ročník grantového programu Futbal to je hra! Jeho cieľom je skvalitniť podmienky pre hranie futbalu detí vo všetkých regiónoch Slovenska.

 

Upozornenie:

– Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky a budú zaslané v stanovenom termíne cez portál http://podatelna.slsp.sk, zverejní nadácia na stránke www.pomahajtesnami.sk na verejné hlasovanie.

 

Oblasti podpory:

V programe Futbal to je hra! je možné žiadať o grant na:

– nákup športového vybavenia (dresy, lopty, bránky, siete),

– nákup technického vybavenia (kosačka, stopky),

– rekonštrukcie malého rozsahu, ktoré zvýšia kvalitu klubu (šatne, sprchy, toalety, závlahový systém, výmena oplotenia a tribúny).

 

Oprávnení žiadatelia:

O grant môžu požiadať:

– futbalové kluby a telovýchovné jednoty, ktoré sa venujú práci s mládežou minimálne tri roky,

– slovenské mestá a obce do 15 tisíc obyvateľov.

 

Neoprávnenými subjektmi sú:

– podporené organizácie v grantovom programe Futbal to je hra! v roku 2016,

– mestá a obce, ktoré boli podporené Nadáciou Slovenskej sporiteľne v akomkoľvek grantovom programe v roku 2016,

– profesionálne mládežnícke kluby,

– neziskové a mimovládne organizácie,

– podnikateľské subjekty,

– fyzické osoby.

 

Oprávnená výška grantu a financovanie projektu:

– Na jeden projekt poskytne nadácia grant v minimálnej sume 1 000 € a maximálnej sume 3 000 €. V grantovom programe sa rozdelia prostriedky v celkovej výške 45 000 eur. V tomto grantovom programe finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nie je povinná.

 

Oprávnené a neoprávnené náklady:

– Grant možno použiť najmä na materiálne náklady.

 

Neoprávnené položky sú:

– Personálne náklady by nemali presiahnuť 20 % celkovej požadovanej sumy;

– Z grantu nie je možné hradiť odvody do poisťovní, fondov a zrážkovú daň;

– Pri cestovných nákladoch nie je možné preplatiť iné ako cestovné lístky 2. triedy z verejnej dopravy (vlak, autobus, električka, trolejbus);

– Iný typ cestovného je možné preplatiť iba na základe konzultácie – zdôvodnenia nákladov (napr. prevoz materiálu a pod.) vopred;

– Z grantu nie je možné preplatiť režijné náklady, okrem krátkodobých prenájmov, ktoré priamo súvisia s projektom;

– Pri použití mobilného telefónu je možné preplatiť max. 25 eur mesačne (nejde o paušálnu sumu, uznateľné budú iba skutočné náklady spojené s realizáciou projektu). Ďalej nie je možné preplatiť roaming, kúpu mobilného telefónu ani jeho aktiváciu;

– Neoprávnenými položkami sú tiež bankové poplatky, alkoholické a tabakové výrobky.

 

Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 19.5.2017, do 13:00 hod.

 

Zasielanie projektov:

– registrujte sa na stránke http://podatelna.slsp.sk;

– elektronicky podajte finálnu verziu projektu spolu s prílohami na uvedenej stránke,nezasielajte vytlačenú verziu.

 

Povinné prílohy:

Do časti Galéria tiež vložte:

– sken dokumentu o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO);

– sken originálu registračného dokumentu podľa typu vašej organizácie (stanovy, nadačná listina, zriaďovacia alebo zakladateľská listina so štatútom), potvrdený príslušným registračným úradom (pečiatka a podpis). Netýka sa miest a obcí;

– sken platného menovacieho dekrétu štatutára organizácie.

 

V prípade investičného zámeru v zmysle rekonštrukcie malého rozsahu, prosím, doložte aj sken dokumentu, ktorý dokladuje právny vzťah k predmetu rekonštrukcie (informatívny výpis z listu vlastníctva alebo kópiu nájomnej zmluvy s trvaním minimálne ešte 3 roky po skončení projektu).

 

Fotografia zverejnená pri projekte na verejnom hlasovaní:

– V časti 7. Galéria vložte 1 fotografiu ilustrujúcu predkladaný projekt, aktivity klubu alebo logo klubu. Rozmer priloženej fotografie je 660 x 440 px (maximálna veľkosť je 5 MB). V prípade iných rozmerov, systém ju automaticky oreže alebo natiahne.

 

Hodnotiace kritériá:

Projekty zverejnené na hlasovanie by mali:

– predstaviť víziu práce s deťmi a mládežou a plán rozvoja klubu v tejto oblasti;

– priamo alebo nepriamo podporovať a motivovať deti a mládež k aktívnemu tráveniu voľného času;

– inovatívnym spôsobom zvyšovať atraktivitu členstva vo futbalovom klube a mať pre futbalový klub dlhodobý prínos;

– byť obsahovo kvalitné, zrozumiteľné, konkrétne a presvedčivé, mať jasné ciele, očakávané výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;

– obsahovať rozpočet, ktorý je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

 

Podmienky a proces hlasovania:

– Samotný proces hlasovania na stránke www.pomahajtesnami.sk bude prebiehať na základe unikátneho kódu zaslaného na telefónne číslo hlasujúceho. Pri hlasovaní platí pravidlo, že v rámci grantu môže hlasujúci hlasovať iba raz z jedného telefónneho čísla a iba za jeden projekt, pričom nezáleží, ku ktorému kraju daný projekt prislúcha.

 

Dokument na stiahnutie:

– Grantová výzva (http://bit.ly/2pCIUgj)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2p0lA8c