Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie“. Výzva je vyhlásená od 28. 04. 2017.
Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:
Termín uzavretia 1. kola 14.07.2017

Termín uzavretia 2. kola 06.10.2017

Termín uzavretia 3. kola 12.01.2018

Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR – znenie výzvy

zdroj: https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-vyhlaseni-vyzvy-op-lz-dop-20164.1.201