V programovom období 2014-2020 gestor Horizontálnych princípov, rovnosť mužov a žien a Nediskrimináciu (ďalej len „HP RMŽ a ND“) vykonáva viacero nových úloh, ktoré je potrebné v procese implementácie uplatňovať v rámci všetkých operačných programov. Informácie o nových procesoch, postupoch, metodikách a hlavne aktivitách v rámci vyrovnávacích opatrení je potrebné uplatňovať a realizovať prierezovo vo všetkých projektoch a všetkých operačných programoch.

V súvislosti s potrebou informovať a sprostredkovať mnohé informácie o uplatňovaní HP RMŽ a ND si Vás dovoľujeme informovať a zároveň Vás pozvať na konferenciu s názvom

„Vyrovnávacie opatrenia a ich implementácia v programovom období 2014 – 2020“

ktorá sa uskutoční dňa

30. marca 2017 v Bratislave, v hoteli Bôrik.

Táto konferencia je organizovaná Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny JUDr. Jána Richtera a v spolupráci s Úradom vlády SR.

Zároveň Vás chceme informovať, že MPSVaR bude realizovať rovnako tematicky zameranú konferenciu aj v Banskej Bystrici, a to dňa

25. apríla 2017, v Účelovom zariadení Bystrica, na Komenského ulici č. 22.

V prípade, vášho záujmu Vás prosíme o elektronickú registráciu na príslušnom nižšie uvedenom odkaze na stránku Úradu vlády SR.

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/konferencia-30-marca-2017/

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/konferencia-25-aprila-2017/

Po zaregistrovaní sa, systém potvrdí prijatie účastníckej registrácie. V prípade, že už bude naplnená kapacita, systém ďalšie prihlášky neprijme.