Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÉ SEMINÁRE k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Termín a miesto konania seminárov: Bratislava, Banská Bystrica
piatok 10. marec 2017 / Bratislava

Zasadacia miestnosť č. 207, budova SIEA, Bajkalská 27, Bratislava

štvrtok 23.3.2017 / Banská Bystrica

veľká sieň MSÚ na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00 Základné informácie o výzve

12:00 – 12:30 Prestávka

12:30 – 15:00 Diskusia a osobné konzultácie

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: v termíne do 8.3.2017 pre Bratislavu, do 20.3.2017 pre Banskú Bystricu .
Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

SIEA v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Košiciach pripravili pre žiadateľov informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov .
Termín a miesto konania: Košice

pondelok 13.3.2017 / Košice
Malá zasadačka , Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Program:

13:30 – 14:00 Registrácia účastníkov

14:00 – 16:00 Základné informácie o výzve

16:00 – 16:30 Prestávka

16:30 – 18:00 Diskusia a osobné konzultácie

Z svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: v termíne do 8.3.2017.
Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.