Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje V. ročník grantového programu Obce bližšie k vám. Grantový program, ktorý je tradične zameraný na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva našich obcí a miest, je v tomto roku obohatený o podporu vzdelávania prostredníctvom podpory miestnych knižníc. V rámci V. ročníka programu budú prerozdelené finančné prostriedky v celkovej výške 100 tisíc eur.

O grant sa nemôžu uchádzať žiadatelia, ktorí boli podporení Nadáciou Slovenskej sporiteľne v akomkoľvek grantovom programe v roku 2016.

Oblasti podpory:

– V programe je možné žiadať o grant v niektorej z nasledujúcich oblastí:

1. Obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým bezprostredne hrozí, že budú pre verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a cieľom projektu bude ich sprístupnenie verejnosti.

2. Ochrana prírodného prostredia obce/mesta a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry a fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok a pod.

3. Podpora vzdelávania prostredníctvom miestnych knižníc formou vzdelávacích cyklov, seminárov, besied a pod. Časť grantu môže byť použitá aj na materiálne vybavenie knižníc a zakúpenie nových titulov v súvislosti so vzdelávacím projektom.

Oprávnení žiadatelia o grant:

O grant sa môžu uchádzať iba nasledovné subjekty s právnou subjektivitou:

– samosprávy – obce a mestá resp. mestské časti;

– miestne knižnice, kultúrne inštitúcie a centrá, ktorých zriaďovateľom je obec/mesto.

Školy a školské knižnice nie sú oprávnenými žiadateľmi.

Z jednej obce/mesta, resp. mestskej časti môže byť v tomto grantovom programe predložený iba jeden projekt. Pokiaľ sa napríklad hlási s projektom obec, miestna knižnica z danej obce už nemôže podať projekt a naopak. V prípade, ak podáte viac žiadostí z jednej obce/mesta, resp. mestskej časti, do hodnotenia bude zaradená iba jedna žiadosť, a to tá, ktorá bola podaná najskôr.

Výška grantu:

– Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytne v tomto programe granty v minimálnej výške 2 500,- eur a maximálnej výške 5 000,- eur na žiadateľa. Žiadosti, ktoré budú od Nadácie Slovenskej sporiteľne požadovať sumu mimo týchto limitov, budú z hodnotenia vyradené ako neoprávnené.

Nutnou podmienkou je finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte vo výške minimálne 20 % celkovej výšky rozpočtu projektu. Zdrojom finančnej spoluúčasti môže byť nielen rozpočet obce či organizácie, ale i ďalšie prostriedky, ktoré oprávnení žiadatelia získali prostredníctvom iného grantu či daru.

Príklad: Ak je celková výška rozpočtu na projekt 6 000 eur, povinná spoluúčasť žiadateľa musí byť minimálne 1 200 eur (20 % celkovej sumy), teda požadovaná suma od Nadácie Slovenskej sporiteľne môže byť v tomto prípade maximálne 4 800 eur.

Nadácia Slovenskej sporiteľne môže na základe odporúčania hodnotiacej komisie udeliť grant v nižšej hodnote, ako je požadovaná suma.

Z grantu nie je možné hradiť:

– cestovné náklady (s výnimkou prepravy materiálu);

– prevádzkové náklady organizácie (nájomné a energie);

– odmenu pre externé agentúry alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie projektu alebo spracovanie správy projektu;

– bankové poplatky.

Zasielanie projektov:

– registrujte sa na stránke http://podatelna.slsp.sk,

– elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke,

– žiadosti podané akýmkoľvek iným spôsobom nebudú akceptované.

Povinné súčasti:

Pri podávaní žiadosti je nutné v časti Galéria nahrať do elektronickej podateľne povinné súčasti:

– sken dokumentu o pridelení IČO;

– 2 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt (prosíme, aby ste neprikladali viac fotografií);

– sken stručného vyjadrenia starostu, resp. primátora k predkladanému projektu, ak je žiadateľom knižnica alebo kultúrna inštitúcia/centrum.

Akékoľvek iné prílohy, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu pochopeniu vami navrhovaného projektu, sú dobrovoľné. Neprikladajte prosím dokumenty, ktoré s projektom nesúvisia.

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 12.4.2017 do 13:00 h.

Hodnotiace kritériá:

– projekt má pre obec/mesto dlhodobý prínos;

– do realizácie projektu je zapojená širšia miestna komunita, dobrovoľníci;

– projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý, sú jasné ciele, očakávané výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;

– rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

Dokument na stiahnutie:

– Grantová výzva Obce bližšie k vám 2017 (http://bit.ly/2mkFcqo)

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2m2db3Z