Seminár pod názvom „Inovácie a výzvy v manažmente regionálneho rozvoja“ sa dňa 22. februára 2017 uskutočnil v Hoteli Bôrik v Bratislave pod gesciou Úradu vlády SR – Sekcie regionálneho rozvoja. Podujatia sa zúčastnili predovšetkým zástupcovia akademickej obce, najmenej rozvinutých okresov, samospráv, regionálnych rozvojových agentúr. Na seminári vystúpili splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Cieľom seminára bolo odovzdávanie skúseností, ale aj získavanie nových nápadov, metód a prístupov k riešeniu vyrovnávania existujúcich regionálnych disparít. Zásadné vystúpenia na seminári mali experti OECD: Joaquim Oliveira Martins, riaditeľ sekcie politík regionálneho rozvoja a Jose Enrique Garcilazo, riaditeľ sekcie pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka, Isabelle Chatry, projektová manažérka pre teritoriálne reformy a regionálne financovanie a Dorothée Allain-Dupré, projektová manažérka pre viac-úrovňovú správu a verejné investície, ktorí zdieľali skúsenosti krajín OECD v oblasti regionálneho rozvoja, a informovali o nových trendoch v regionálnej politike. Témou bolo aj financovanie miestneho rozvoja na regionálnej úrovni či politika inovácií v regionálnom rozvoji. K jednotlivým vystúpeniam prebiehala živá diskusia.

Seminár za kľúčový v implementácii akčných plánov určených pre najmenej rozvinuté okresy v SR považuje aj splnomocnenec vlády Anton Marcinčin: „ Dôležitý je obojstranný záujem OECD a sekcie regionálneho rozvoja úradu vlády o dlhodobú spoluprácu pri implementácii, hodnotení a ďalšej tvorbe nových akčných plánov a politiky regionálneho rozvoja SR.“

Účasť na seminári bola obohacujúca aj pre riaditeľa sekcie politík regionálneho rozvoja, Joaquima Oliveira Martinsa: „Veľmi sa tešíme na spoluprácu so Slovenskom a myslíme si, že riešenie regionálnej politiky formou cielených akčných plánov a postup, ktorý sa zvolil na podporu týchto regiónov, je nastavený správne.“

Prezentácie zo seminára sú dostupné tu.