Dňa 22.12.2016 spúšťa Ministerstvo pôdohospodárstva SR 3 nové výzvy pre mestá a obce dvojkolovým systémom hodnotenia.

Slovensko donedávna čerpalo eurofondy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) len na úrovni necelého jedného percenta. Na program má pritom vyčlenených 2,1 miliardy eur. Nové výzvy sú zamerané na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební za 35,6 mil. eur, zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní za 98,8 mil. eur a zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej, najmä cyklistickej dopravy za 24 mil. eur. Viac informácií o nových výzvach získate tu:

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

 

Predchádzajúce výzvy, ktoré boli z programu IROP vyhlásené začiatkom novembra 2016 boli zamerané na rozšírenie kapacít materských škôl za 79,8 mil. eur, zlepšenie dostupnosti k medzinárodnej cestnej sieti TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému za 144,9 mil. eur a zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy za 33,1 mil. eur. Celkovo ide o  viac ako 416 miliónov eur.