Posilnenie kontaktov medzi susedskými krajinami a ich občanmi, hospodárska spolupráca, rozvoj cestovného ruchu, cezhraničného obchodu, ale taktiež zlepšenie spoločného manažmentu prírodných zdrojov a v neposlednej rade podpora zamestnanosti a rovnosti príležitostí na miestnej úrovni, ako aj voľný ale aj bezpečný pohyb občanov na hraniciach a v ich okolí, spoločné aktivity, intenzívnejšie vzájomné spoznávanie sa – to všetko prináša funkčná cezhraničná spolupráca, ktorej dôležitosť si Slovenská republika dlhodobo uvedomuje a prostredníctvom rôznych programov či projektov aj podporuje.

O tom, ako využiť širokospektrálny potenciál cezhraničnej spolupráce v rámci Európy, o doterajších skúsenostiach, možnostiach a príkladoch financovania cezhraničných aktivít, o úlohe médií či občianskej spolupráci, ako aj o budúcnosti Karpatského regiónu či spolupráci krajín V4 s Ukrajinou budú hovoriť účastníci medzinárodnej konferencie s názvom 6. Fórum Európskych hraničných dialógov o cezhraničnej spolupráci v širšej Európe, ktorú organizuje Úrad vlády SR v spolupráci s Nórskym Barentsovým sekretariátom, Generálnym konzulátom SR v Užhorode, Národným inštitútom pre strategické štúdie – v Užhorode a Inštitútom pre stabilitu a rozvoj v Prahe. Konferencia, ktorej rokovanie pozdraví aj minister hospodárstva SR Vazil Hudák, sa uskutoční v dňoch 24. až 27. novembra 2015 v Košiciach a Užhorodeana najvyššej úrovni sa jej zúčastní štátna tajomníčka MZV NK pani Elsbeth Tronstad, štátny tajomník MZV SR pán Igor Slobodník, pozvanie by mala prijať aj prvá štátna tajomníčka MZV Ukrajiny Nataliia Galibarenko. Okrem týchto vysokých štátnych predstaviteľov potvrdilo svoju účasť viac ako 100 expertov na cezhraničnú spoluprácu z celej Európy.

Konferencia je logickým pokračovaním prvého slovensko-ukrajinského fóra, ktoré sa za účasti Igora Slobodníka uskutočnilo v máji tohto roku v Kyjeve a na ktorom boli prerokované otázky prehĺbenia spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom. Aktuálny stav cezhraničnej spolupráce je spôsobený množstvom faktorov a často aj bariér – čo má vplyv na rozvoj pohraničných regiónov a určuje ich budúcnosť. Konferencia sa bude venovať detailnej analýze týchto determinujúcich činiteľov, ako aj veľmi dôležitými otázkami formovania novej kvality cezhraničnej spolupráce Ukrajiny s odkazom na európske inštitucionálne štandardy, normy a zásady, ktoré dajú cezhraničnej spolupráci Ukrajiny s krajinami so spoločnou hranicou nové impulzy.

Organizátor konferencie – Úrad vlády SR – je správcom programu cezhraničnej spolupráce, financovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR v rámci programového obdobia 2009 – 2014. Program je zameraný na slovensko-ukrajinskú spoluprácu vrátane podpory osobných kontaktov ľudí. Napomáha aj výmene skúseností a osvedčených postupov z projektov cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom a Slovenskom, ako aj vytváraniu sietí v Európe. V rámci dvoch výziev spomínaného programu bude podporených zhruba 40 projektov sumou viac ako 15 miliónov eur – 18 projektov sa už realizuje.

Program konferencie nájdete na stránke: http://www.eeagrants.sk/cbc

Kontakt pre médiá: Tatiana Kmecová, ; mobil: +421 915 984 227

Úrad vlády SR – Odbor grantov EHP a Nórska
www.eeegrants.gov.sk