Deň energetiky si Slovensko už tradične pripomína 1. októbra. Tento dátum je zároveň príležitosťou oceniť prácu ľudí pôsobiacich v rozličných odvetviach energetiky. Ten tohtoročný je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) podnetom aj na zosumarizovanie aktuálnych výziev, ktoré sú s efektívnym udržateľným využívaním energie spojené.

Medzi hlavné činnosti SIEA, ako príspevkovej organizácie Ministerstva hospodárstva SR, patrí aj informovanie širokej verejnosti, podnikateľov, ale aj odborníkov o možnostiach a novinkách či už v oblasti energetických úspor alebo v prípade využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE). „Najskôr úspory, až potom OZE, zdôrazňujeme pri každej príležitosti v rámci nášho bezplatného energetického poradenstva Žiť energiou. Sme radi, že toto pravidlo sa stalo nielen súčasťou rôznych odporúčaní Európskej komisie, ale aj rozličných podporných systémov zameraných na obnovu budov či rozvoj regiónov,“ zdôraznila generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Poradenský projekt ŽIŤ ENERGIOU, v rámci ktorého sú bezplatne k dispozícii individuálne konzultácie, ale aj exkurzie, semináre, konferencie a programy pre školy, bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Pribudne k nemu ďalší  národný projekt  Odborne o energii, vďaka ktorému budú mať aktuálne informácie k dispozícii predovšetkým špecialisti v energetike. Rady energetikov tento rok rozšíria aj poskytovatelia energetických služieb, ktorých úlohou je podnikom, ale aj verejnému sektoru napomáhať pri znižovaní spotreby energie. Zoznam poskytovateľov podporných a garantovaných energetických služieb vedie Ministerstvo hospodárstva SR. Úsporu, ktorú dosiahnu vďaka svojej činnosti, bude môcť Slovensko zohľadniť aj pri plnení svojho záväzku voči Európskej komisii.

„K úsporám energie napomáhajú aj rozšírené požiadavky na poskytovanie informácií potrebných pre koncových spotrebiteľov elektriny, plynu, tepla a teplej vody tak, aby si boli schopní riadiť sami svoju vlastnú spotrebu energie. K znižovaniu spotreby energie napomáha tiež systém energetického štítkovania elektrických spotrebičov,“ uviedol minister hospodárstva SR Vazil Hudák.

Pravidlo urobiť najskôr všetko pre zníženie spotreby energie a až následne sa zaoberať využívaním OZE je aktuálne pre podniky, verejný sektor či domácnosti. K tomu, aby sa v súkromnej sfére aj prakticky uplatňovala energetická efektívnosť, by mali prispieť povinné energetické audity a dobrovoľné dohody s Ministerstvom hospodárstva SR. Energetické audity sú pre tzv. veľké podniky povinné. Zaobstarať by si ich mali do začiatku decembra. Malé a stredné podniky budú môcť na tento účel využívať podporu z európskych fondov.

Organizácie ústredných orgánov štátnej správy, ale aj vyššie územné celky a samosprávy sa budú môcť v nasledujúcom období uchádzať o podporu na obnovu verejných budov. Obce a mestá budú mať šancu pripraviť si vďaka európskym prostriedkom aj nízkouhlíkové stratégie, vďaka ktorým budú môcť systematicky rozvíjať  využívanie energie na svojom území. Dôvod spraviť zásadné opatrenia na úsporu energie majú aj domácnosti. Usporiť náklady na vykurovanie v starších rodinných domoch by mali pomôcť príspevky na zatepľovanie v gescii Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR. Nové technológie na využívanie obnoviteľných zdrojov budú pre domácnosti dostupnejšie vďaka národnému projektu SIEA s názvom Zelená domácnostiam.

Len z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR, by malo byť v nasledujúcich piatich rokoch na zabezpečenie prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo využívaním obnoviteľných zdrojov energie a zlepšovaním energetickej efektívnosti využitých približne 940 miliónov EUR. Cieľom napomôcť zníženiu spotreby energie a zvýšeniu využívania obnoviteľných zdrojov pritom majú aj ďalšie podporné programy.

Sústreďovať údaje o spotrebách energie a analyzovať energetickú efektívnosť umožňuje Monitorovací systém energetickej efektívnosti, ktorý na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR prevádzkuje SIEA. Spracované údaje napomáhajú pri koncipovaní a následnom vyhodnocovaní akčných plánov energetickej efektívnosti a vyhodnocovaní cieľov energetickej efektívnosti do roku 2020. Energetická efektívnosť ako príspevok k zníženiu potreby energie je zároveň jedným z pilierov vznikajúcej Energetickej únie a novej Energetickej politiky Slovenskej republiky.