Mesiac: október 2015

Malým obciam a šikovným mladým farmárom svitá na lepšie časy

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek predstavil možnosti pomoci malým obciam a podporu mladých farmárov. V snahe pomôcť rozvoju a stabilizácii malých obcí do 1000 obyvateľov, ktorých je na Slovensku 1913, prichádza agrorezort s výzvou na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. „Na túto aktivitu sme vyčlenili 45 mil. EUR. Pri maximálnej výške podpory 100 tisíc EUR je možné opraviť 450 km miestnych komunikácii. O tom, že to malé obce potrebujú sa presviedčam pri každom výjazde,“ konštatoval minister. Okrem toho budú môcť obce požiadať o NFP aj na obnovu a stavbu kanalizácií, vodovodov, kultúrnych domov, domov smútku, zateplenie obecných úradov a tiež na infraštruktúru cestovného ruchu vrátane cyklochodníkov. „Výška podpory predstavuje z celkových oprávnených nákladov 100% a oprávnenými prijímateľmi sú v tomto prípade obce do 1000 obyvateľov a združenia obcí vrátane obcí z bratislavského kraja. Výška vyčlenených finančných prostriedkov na uvedené výzvy v rámci opatrenia 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, predstavuje spolu 83 mil. EUR. Žiadosti sa budú prijímať postupne od 18.1.2016 až do 6.4.2016, pričom každá obec bude môcť podať jednu žiadosť na každé podopatrenie.,“ doplnil Ľ. Jahnátek.

Agorezort v rámci hľadania spôsobov pomoci nezabúda ani na záujemcov o podnikanie vo farmárskej oblasti. Mladí ľudia do 40 rokov majú možnosť získať podporu vo výške 50 000 EUR na rozbeh podnikania v poľnohospodárstve z podpory PRV SR 2014-2020 v zmysle výzvy 6.1 Pomoc na začatie poľnohospodárskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Uzávierka výzvy je 8. februára 2016.Medzi jednu z podpôr radíme aj nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy vo forme dlhodobého prenájmu pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) a vo forme kúpy poľnohospodárskej pôdy cez úverový produkt „Moja pôda pre mladých“.

„Pri nastavovaní nového úverového produktu sme vychádzali z praktických poznatkov, ktoré svedčia o sťaženom prístupe začínajúcich slovenských podnikateľov v poľnohospodárstve k úverovým zdrojom. V spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a SPF chceme mladým farmárom tento prístup k úverovým zdrojom umožniť, a to v maximálnej miere a pri dodržaní zásad obozretného podnikania,“ uzavrel na margo podpory pre farmárov šéf agrorezortu. Celý mechanizmus, akým je možné efektívne sa uchádzať o podporné mechanizmy, nájdu mladí farmári na webe agrorezortu pod heslom „Zabezpečenie prístupu malých a mladých poľnohospodárov k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu formou prenájmu“.

Na posilnenie vzájomnej spolupráce, uzavrelo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou Memorandum o spolupráci pri aplikácii mechanizmu financovania nákupu poľnohospodárskej pôdy zo strany mladých farmárov. SZRB má eminentný záujem na zlepšovaní podnikateľského prostredia v oblasti poľnohospodárstva. Týmto produktom nadväzuje na niekoľkoročnú skúsenosť s úverovými produktmi „Pôda“ a „Moja pôda“. „Moja pôda pre mladých“ prispeje ku generačnej obnove v poľnohospodárstve a pomôže k zefektívneniu štruktúry kapitálového vybavenia začínajúcich poľnohospodárskych subjektov tak, aby mohli napĺňať svoje poslanie, dodávať na trh poľnohospodárske produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou a uspokojovať dopyt po špecifických tovaroch a službách v poľnohospodárstve,“ povedal Dušan Tomašec, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SZRB.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu malých a mladých poľnohospodárov k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu formou prenájmu (docx, 46.99 Kb, 162x)

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2016

Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí majú obce možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie aj v roku 2016. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

V súlade so zákonom môžu obce v rozpočtovom roku 2016 požiadať o dotáciu od 15. januára 2016 do 28. februára 2016. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2016, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2016.

Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2016 je 180 000 €.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110661

Fond na podporu umenia začína svoju podpornú činnosť

Novovzniknutý Fond na podporu umenia, ktorého zriadenie iniciovalo ministerstvo kultúry, dnes predstavil programy a cieľové skupiny podpornej činnosti na budúci rok. Táto nová verejnoprávna inštitúcia predstavuje štart nového modelu financovania kultúry. Fond na podporu umenia nahrádza podstatnú časť dotačného programu ministerstva kultúry. Na základe vládou schváleného návrhu rozpočtu na rok 2016 získa fond na svoju činnosť 15 miliónov eur. V súlade s platným zákonom zverejní fond prvú výzvu 30. novembra 2015.
Prechod podstatnej časti dotačného systému na Fond na podporu umenia (FPU) prináša do kultúry tak navýšenie finančných prostriedkov, ako aj rýchlejší a pružnejší systém (výzvy niekoľkokrát ročne), jednoduchšiu administratívu z pohľadu žiadateľa o podporu (potvrdenia z poisťovní a iných úradov až po schválení dotácie) a tiež vybavenie žiadosti už do 60 dní (predtým aj 5 mesiacov).

Fond na podporu umenia bude poskytovať nielen dotácie, ale aj štipendiá pre umelcov. Prijaté mechanizmy vo fonde zabezpečia transparentnosť rozhodovacích procesov pri prideľovaní podpory. Pokiaľ ide o prideľovanie dotácie určenej pre organizácie v pôsobnosti miest, obcí a VÚC, FPU nebude uzatvárať zmluvy so zriaďovateľmi, ale výlučne s prijímateľmi podpory.

Na čele Fondu na podporu umenia stojí Rada fondu, ktorej predsedom je Peter Michalovič. Jej členmi sú: Pavol Weiss, Vladimír Kyseľ, Anna Miklovičová, Irina Čierniková, Zora Rusinová, Zora Jaurová, Alexander Halvoník a Zuzana Komárová . Riaditeľom fondu je Jozef Kovalčik.

Na ministerstve kultúry zostávajú dotačné programy Obnovme si svoj dom, Kultúrne poukazy a Kultúra znevýhodnených skupín.

Mikropôžička s 2 % úrokovým zvýhodnením

Slovak Business Agency v rámci Európskeho týždňa malého a stredného podnikania (SME Week) ponúka zvýhodnené mikropôžičky. Podnikatelia, ktorí si podajú žiadosť o mikropôžičku od 1.11.2015 do 30.11.2015, môžu získať až 50 000 eur s 2 % úrokovým zvýhodnením a s možnosťou odkladu splátok istiny do 6 mesiacov od čerpania úveru.
Iniciatíva SME Week, ktorú koordinuje Európska komisia, propaguje podnikanie naprieč Európou v súlade s iniciatívou „Small Business Act“ pre Európu. Cieľom je informovať verejnosť o podpore podnikania a zaujať myšlienkou podnikania čo najviac ľudí, najmä mladých. Zároveň aj prejaviť podnikateľom uznanie za ich príspevok k vytváraniu blahobytu, pracovných miest, inovácií a konkurencieschopnosti Európy.   Európsky týždeň  malého a stredného podnikania na Slovensku koordinuje  Slovak Business Agency, ktorá je súčasne členom Enterprise Europe Network – najväčšej medzinárodnej siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu.

Viac informácií na www.sbagency.sk/mikropozicky

 

Seminár Obnova verejného osvetlenia

O tom, ako úspešne zrealizovať projekt rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia sa bude hovoriť na seminári s názvom Obnova verejného osvetlenia, ktorý sa uskutoční v pondelok 26.10.2015 v Piešťanoch.

Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Seminár je určený predovšetkým pre zástupcov miest a obcí, ktoré pripravujú obnovu verejného osvetlenia. O možnosť rekonštruovať verejné osvetlenie vďaka prostriedkom z európskych fondov prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sa tento rok uchádzalo 529 obcí a miest. Časť z nich už dostala rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku, ďalšie žiadosti sa posudzujú.

Na seminári sa bude hovoriť o aktuálnych možnostiach podpory obnovy verejného osvetlenia z európskych fondov, o systémoch financovania počas realizácie rekonštrukcie, ale aj o spôsoboch, ako si zabezpečiť financovanie v počiatočnej fáze projektu. Samostatná prezentácia je pripravená na tému, čo všetko má obsahovať dokumentácia k verejnému obstarávaniu v prípade obnovy verejného osvetlenia. Prednášky budú venované aj náležitostiam záverečného svetelnotechnického merania, ktoré má potvrdiť, či rekonštruované osvetlenie spĺňa technické normy súvisiace s osvetlením komunikácií. Podrobne sa budú rozoberať aj postupy pri realizácii projektu obnovy.

Vstup na podujatie je bezplatný. Podmienkou je včasná registrácia prostredníctvom online formulára. Prihlásiť sa možno najneskôr do piatku 23. 10. 2015 do 10. h alebo do naplnenia kapacity podujatia.

Program
09:30
Registrácia účastníkov a občerstvenie
10:00
Aktuálne informácie o možnostiach podpory obnovy verejného osvetlenia
10:45
Čo všetko má obsahovať dokumentácia k verejnému obstarávaniu
11:30
Svetelnotechnické meranie
12:15
Systémy financovania rekonštrukcie
13:00
Občerstvenie
14:00
Ako postupovať počas realizácie projektu obnovy
14:30
Diskusia
15:30
Možnosti financovania obnovy v počiatočnej fáze – vlastné zdroje alebo prekleňovací úver
16:15
Občerstvenie
16:30
Záver seminára
Podmienky účasti
Vstup na podujatie je bezplatný. Podmienkou je včasná registrácia prostredníctvom online formulára. Prihlásiť sa možno najneskôr do piatku 23. 10. 2015 do 10. h alebo do naplnenia kapacity podujatia.
Potvrdenie účasti budeme prihláseným posielať elektronicky e-mailom priebežne, najneskôr 3 dni pred konaním podujatia.
Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a parkovanie počas trvania konferencie.
Keďže je o účasť na seminároch vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás neodkladne informovali, ak sa zmení ich pracovný program a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Čím skôr nám informáciu zašlete, tým je väčšia šanca, že budú môcť záväzne objednané služby využiť ďalší prihlásení záujemcovia čakajúci na potvrdenie registrácie.
Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na
Organizačné informácie
Hotel Magnólia, Piešťany
Prezencia účastníkov: 26. októbra 2015, 9.30 – 10.00 h

 

Seminár Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach – výhody a obmedzenia

O praktických riešeniach pri zabezpečovaní zelenej elektriny pre rodinné domy sa bude hovoriť na seminári Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach – výhody a obmedzenia, ktorý sa uskutoční 16. 10. 2015 počas medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS v Trenčíne. Súčasťou seminára je panelová diskusia, na ktorej sa zúčastnia aj zástupcovia distribučných spoločností.

Na podujatí sa bude hovoriť o podmienkach podpory malých fotovoltických zariadení v domácnostiach a technických požiadavkách projektu Zelená domácnostiam. Ďalšie prednášky budú venované základným predpokladom efektívneho využitia fotovoltiky v režime on grid, off grid a pri hybridných systémoch. Rozoberať sa budú aj dosiahnuteľné energetické a ekonomické výsledky. Cieľom seminára je zároveň poskytnúť užitočné odporúčania, ako navrhnúť fotovoltický systém tak, aby domácnosť bola schopná využiť čo najväčší podiel vyrobenej elektriny.

Súčasťou podujatia je aj panelová diskusia na tému „Otvorene o podmienkach pripojenia malých zdrojov v zelených domácnostiach do distribučných sústav“. Vlastníci rodinných domov, ale aj zhotovitelia zodpovední za inštaláciu zariadení budú mať príležitosť priamo od najzainteresovanejších získať informácie o detailoch, ktoré s pripájaním súvisia. Účasť na diskusii  potvrdili zástupcovia troch distribučných spoločností. K dispozícii sú základné témy diskusie. Ďalšie otázky pre diskustujúcich môžu záujemcovia zasielať už vopred na e-mailovú adresu

Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Seminár sa bude konať v areáli výstaviska EXPO CENTER v pavilóne č. 1 na poschodí od 9. 30 h.Vstupenku na veľtrh si zabezpečuje každý individuálne.

Vstup na seminár je bezplatný. Vzhľadom na veľký záujem o účasť a obmedzenú kapacitu sály je potrebné sa na podujatie vopred prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára a na seminár prísť do 9.20 h. Po tomto termíne bude umožnený vstup aj ďalším záujemcom, ale len do naplnenia kapacity sály.

Program
09.00
Registrácia účastníkov
09:30
Podmienky podpory malých zariadení na vyžívanie OZE,
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.00
Technické požiadavky, oprávnené výdavky, výška podpory a postup pri registrácii zariadení,
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.30
Fotovoltické systémy v rodinných domoch – možnosti, ekonomika, odporúčania,
Pavel Šimon, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu

11.00
Ako navrhnúť fotovoltický systém tak, aby domácnosť bola schopná využiť čo najväčší podiel vyrobenej energie,
Matej Gálus, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu
11.30
PANELOVÁ DISKUSIA: Otvorene o podmienkach pripojenia malých zdrojov v zelených domácnostiach  do distribučných sústav
Matúš Leskovjanský, Západoslovenská distribučná, a.s., Miloš Herman, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Marek Csala, Východoslovenská distribučná, a.s., Kvetoslava Šoltésová, SIEA, Michal Ilovič, SIEA, Pavel Šimon, SAPI, Matej Gálus, SAPI
12.30
Občerstvenie
Témy panelovej diskusie:1. Požiadavky na pripojenie malého zdroja podľa § 4a zákona č. 309/2009

Ako má domácnosť, prípadne zhotoviteľ postupovať v prípade hybridného systému? Musí sa nahlasovať aj hybridný systém, ktorého menič nedodáva vôbec nič do distribučnej sústavy ani ju inak neovplyvňuje a sústavu používa len ako doplnkový zdroj v prípade nedostatku elektriny v akumulátoroch?
Kto bude zabezpečovať pripojenie – potvrdenie funkčnosti ostrovného systému?
Ak majiteľ má starý elektromerový rozvádzač na dome, bude požadovať regionálna distribučná spoločnosť jeho premiestnenie pri inštalácii fotovoltického systému na hranicu nehnuteľnosti?
Aké požiadavky pri pripojení malého zdroja majú regionálne distribučné spoločnosti navyše okrem zákonných?
Akým spôsobom budú regionálne distribučné spoločnosti riešiť prebytky z produkcie fotovotických systémov? Do akej miery budú povolené?
2. Postup regionálnych distribučných sústav pri pripájaní malých zdrojov

Ako dlho by malo trvať vybavenie rezervácie výkonu a výmeny elektromera?
Bude stačiť na zabezpečenie beznapäťového stavu zariadenie, ktoré je súčasťou striedačov?
Zákon požaduje dodať vyhlásenie o zhode na striedač a generátor. Čo je považované za generátor?
Žiadosti a podklady na rezerváciu výkonu a oznámenia o pripojení sa musia podať na centrálnej podateľni regionálnych distribučných spoločností, alebo bude stačiť podanie na obchodných miestach?
Budú súčasťou pripojenia malého zdroja aj funkčné skúšky?
Podmienky účasti:
Vstup na podujatie je bezplatný. Je potrebné, aby sa záujemcovia o účasť vopred zaregistrovali prostredníctvom online formulára. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr tri pracovné dni pred konaním konferencie.
Z jednej spoločnosti sa môžu podujatia zúčastniť maximálne 2 zástupcovia. Len v prípade, že zostanú voľné kapacity, bude potvrdená registrácia a umožnený vstup aj ďalším zástupcom spoločnosti.
Keďže je o účasť na seminári vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak možnosť ďalším, aby mohli na konferenciu prísť.
Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na
Organizačné informácie:
Miesto podujatia: Pavilón č. 1, poschodie, areál výstaviska EXPO CENTER, Pod Sokolicami 43, medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS v Trenčíne

Registrácia účastníkov na mieste: 16. októbra 2015, 9.30 – 10.00 h

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Na podporu cyklistickej dopravy využije Slovensko 50 miliónov eur z eurofondov

Z eurofondov plánuje Slovensko využiť na podporu cyklistickej dopravy, cykloturistiky a budovanie cyklotrás predbežne až 50 miliónov eur. Aj táto informácia odznela na 7. ročníku národnej konferencie Cyklistická doprava 2015, ktorá sa koná pod záštitou ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v Banskej Bystrici.

„Ministerstvo dopravy si uvedomuje, že obľúbenosť nemotorovej dopravy rastie a získava na význame. Aj preto robíme všetko potrebné pre to, aby bol konečne cyklista vnímaný ako plnohodnotný účastník cestnej premávky a cykloturistika sa stala prirodzenou súčasťou cestovného ruchu,“ povedal na úvod konferencie štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Pripomenul, že základom je Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, ktorú vláda schválila pred dvoma rokmi. Aj preto je dobrou správou, že cyklodoprava na Slovensku bude podporená aj z eurofondov v novom programovom období, primárne z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Štátny tajomník Palko na konferencii spomenul aj podujatia, ktoré ministerstvo aktívne podporuje a organizuje. Tento rok sa uskutočnil úspešný druhý ročník Do práce na bicykli 2015. Do súťaže sa zapojilo vyše 2700 cyklistov z 55 miest. Ministerstvo dopravy sa rozhodlo po zorganizovaní súťaže pre dospelých zamerať aj na mladú generáciu. Minulý mesiac vyhlásilo kampaň Do školy na bicykli. Do pilotného ročníka sa zapojilo vyše sto škôl.
Siedmy ročník národnej konferencie bude pokračovať v Banskej Bystrici aj zajtra. Účastníci konferencie sa môžu tešiť aj na vystúpenia zahraničných odborníkov z Českej republiky, Holandska, Nemecka a Poľska. Konferenciu okrem ministerstva dopravy podporilo aj ministerstva životného prostredia a primátor mesta Banská Bystrica.

Deň energetiky je príležitosťou poukázať na možnosti úspor energie

Deň energetiky si Slovensko už tradične pripomína 1. októbra. Tento dátum je zároveň príležitosťou oceniť prácu ľudí pôsobiacich v rozličných odvetviach energetiky. Ten tohtoročný je pre Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) podnetom aj na zosumarizovanie aktuálnych výziev, ktoré sú s efektívnym udržateľným využívaním energie spojené.

Medzi hlavné činnosti SIEA, ako príspevkovej organizácie Ministerstva hospodárstva SR, patrí aj informovanie širokej verejnosti, podnikateľov, ale aj odborníkov o možnostiach a novinkách či už v oblasti energetických úspor alebo v prípade využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE). „Najskôr úspory, až potom OZE, zdôrazňujeme pri každej príležitosti v rámci nášho bezplatného energetického poradenstva Žiť energiou. Sme radi, že toto pravidlo sa stalo nielen súčasťou rôznych odporúčaní Európskej komisie, ale aj rozličných podporných systémov zameraných na obnovu budov či rozvoj regiónov,“ zdôraznila generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Poradenský projekt ŽIŤ ENERGIOU, v rámci ktorého sú bezplatne k dispozícii individuálne konzultácie, ale aj exkurzie, semináre, konferencie a programy pre školy, bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Pribudne k nemu ďalší  národný projekt  Odborne o energii, vďaka ktorému budú mať aktuálne informácie k dispozícii predovšetkým špecialisti v energetike. Rady energetikov tento rok rozšíria aj poskytovatelia energetických služieb, ktorých úlohou je podnikom, ale aj verejnému sektoru napomáhať pri znižovaní spotreby energie. Zoznam poskytovateľov podporných a garantovaných energetických služieb vedie Ministerstvo hospodárstva SR. Úsporu, ktorú dosiahnu vďaka svojej činnosti, bude môcť Slovensko zohľadniť aj pri plnení svojho záväzku voči Európskej komisii.

„K úsporám energie napomáhajú aj rozšírené požiadavky na poskytovanie informácií potrebných pre koncových spotrebiteľov elektriny, plynu, tepla a teplej vody tak, aby si boli schopní riadiť sami svoju vlastnú spotrebu energie. K znižovaniu spotreby energie napomáha tiež systém energetického štítkovania elektrických spotrebičov,“ uviedol minister hospodárstva SR Vazil Hudák.

Pravidlo urobiť najskôr všetko pre zníženie spotreby energie a až následne sa zaoberať využívaním OZE je aktuálne pre podniky, verejný sektor či domácnosti. K tomu, aby sa v súkromnej sfére aj prakticky uplatňovala energetická efektívnosť, by mali prispieť povinné energetické audity a dobrovoľné dohody s Ministerstvom hospodárstva SR. Energetické audity sú pre tzv. veľké podniky povinné. Zaobstarať by si ich mali do začiatku decembra. Malé a stredné podniky budú môcť na tento účel využívať podporu z európskych fondov.

Organizácie ústredných orgánov štátnej správy, ale aj vyššie územné celky a samosprávy sa budú môcť v nasledujúcom období uchádzať o podporu na obnovu verejných budov. Obce a mestá budú mať šancu pripraviť si vďaka európskym prostriedkom aj nízkouhlíkové stratégie, vďaka ktorým budú môcť systematicky rozvíjať  využívanie energie na svojom území. Dôvod spraviť zásadné opatrenia na úsporu energie majú aj domácnosti. Usporiť náklady na vykurovanie v starších rodinných domoch by mali pomôcť príspevky na zatepľovanie v gescii Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR. Nové technológie na využívanie obnoviteľných zdrojov budú pre domácnosti dostupnejšie vďaka národnému projektu SIEA s názvom Zelená domácnostiam.

Len z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR, by malo byť v nasledujúcich piatich rokoch na zabezpečenie prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo využívaním obnoviteľných zdrojov energie a zlepšovaním energetickej efektívnosti využitých približne 940 miliónov EUR. Cieľom napomôcť zníženiu spotreby energie a zvýšeniu využívania obnoviteľných zdrojov pritom majú aj ďalšie podporné programy.

Sústreďovať údaje o spotrebách energie a analyzovať energetickú efektívnosť umožňuje Monitorovací systém energetickej efektívnosti, ktorý na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR prevádzkuje SIEA. Spracované údaje napomáhajú pri koncipovaní a následnom vyhodnocovaní akčných plánov energetickej efektívnosti a vyhodnocovaní cieľov energetickej efektívnosti do roku 2020. Energetická efektívnosť ako príspevok k zníženiu potreby energie je zároveň jedným z pilierov vznikajúcej Energetickej únie a novej Energetickej politiky Slovenskej republiky.

Projekty slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce

Na projekty slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce vyčlenila Európska komisia 172 miliónov EUR na obdobie 2014 – 2020. Z toho 146 miliónov Eur pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

V tejto súvislosti uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: „Schválenie programu európskej regionálnej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskom je pre túto pohraničnú oblasť veľmi dobrou správou. Vďaka vyčleneným prostriedkom sa budú realizovať spoločné projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu života občanov na oboch stranách hranice. Projekty sa zamerajú najmä na zvýšenie zamestnanosti, podporu cestovného ruchu, a skvalitnenie dopravného prepojenia v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne.”

 

Zapojených je 13 regiónov: na Slovensku kraje: Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický, Košický; v Maďarsku: Budapešť, Peštianska župa, Komárňansko-ostrihomská župa, Rábsko-mošonsko-šopronská župa, Boršodsko-abovsko-zemplínska župa, Hevešská župa, Novohradská župa, Sabolčsko-satmársko-berežská župa.