Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2016.

Bližšie informácie nájdete na stránke: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2016-2e7.html

Uvádzame prehľad termínov uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie:

program:
Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine, uzávierka:10. november 2015
Kultúra znevýhodnených skupín, uzávierka: 10. november 2015
Kultúrne poukazy, uzávierka:30. jún 2016
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, program Umenie, program Pro Slovakia a program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť prechádzajú od roku 2016 na Fond na podporu umenia.

Program Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice od roku 2016 nie je súčasťou dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.