Dotáciu z Environmentálneho fondu na odstránenie starých čiernych skládok odpadu získa v rámci programu Veľké upratovanie Slovenska 219 žiadateľov, čo je takmer polovica uchádzačov. Obce a mestá musia účelovo viazané peniaze využiť do konca novembra. Minister životného prostredia Peter Žiga si od programu sľubuje vyčistenie Slovenska od množstva nelegálnych skládok, ktoré zaťažujú životné prostredie.

Environmentálny fond po vyhodnotení všetkých žiadostí uspokojí 219 z nich, čo predstavuje takmer 46% z celkového počtu žiadostí o podporu formou dotácie. V Banskobystrickom kraji získala najvyšší príspevok 99 180 eur Opatovská Nová Ves, v Bratislavskom kraji 99 375 eur mestská časť Čunovo, v Košickom obce Perín-Chym a Kechnec po 100 000 eur. V Nitrianskom kraji získalo na odstránenie viacerých čiernych skládok súhrnne najviac mesto Nitra – 111 583 eur, v Prešovskom obec Kružlová 99 548 eur a v Trenčianskom obec Bošáca 89 945 eur. V Trnavskom kraji sa najviac ušlo obci Šterusy, keď na likvidáciu viacerých skládok získala dokopy 101 988 eur a v Žilinskom kraji dostali po 100 000 eur obce Dolný Hričov, Komjatná a mesto Bytča.
Maximálna výška podpory pre žiadateľa je 100 tisíc eur na jedno miesto (jednu čiernu skládku), pričom štát financuje 95 % nákladov, zvyšok zaplatí obec. Podmienkou bolo, aby sa „čierna skládka“ nachádzala v jej katastri a existenciu skládky potvrdil okresný úrad. Financovať sa bude zber, odvoz a uloženie odpadu na legálnu skládku, prípadne jeho zlikvidovanie v spaľovni. Pokiaľ to bude možné a účelné, rezort podporuje aj vytriedenie využiteľného odpadu a úpravu miesta do pôvodného stavu.

Envirofond pri vyhodnocovaní žiadostí zohľadňoval sociálno-ekonomické kritériá – nezamestnanosť v regióne, HDP v kraji (% z celoslovenského priemeru), súlad s regionálnymi a európskymi stratégiami a koncepciami, environmentálne kritériá – priorita odstránenia nezákonne umiestneného odpadu vzhľadom na charakter lokality, stupeň rizikovosti miesta s nezákonne umiestneným odpadom s ohľadom na charakter odpadu a funkčno-technické kritériá – spôsob odstránenia nezákonne umiestneného odpadu a opatrenia na elimináciu vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom v budúcnosti.
Keďže požiadavky o podporu presiahli určených 10 miliónov eur, nebolo možné vyhovieť všetkým žiadostiam. Úspešné obce teraz dostanú rozhodnutia o pridelení dotácie, pričom zoznam je možné nájsť na internetovej stránke www.envirofond.sk.

Podrobnosti a podmienky čerpania schválených prostriedkov definuje zmluva a usmernenie. Úspešní uchádzači teraz musia projekty dokončiť do 30. novembra 2015, podmienkou preplatenia nákladov je vykonané verejné obstarávanie.

Akciou Veľké upratovanie Slovenska chce ministerstvo životného prostredia predovšetkým výrazne pohnúť s riešením dlhodobého problému čiernych skládok odpadu a pomôcť slovenským mestám a obciam zbaviť sa ich. Na tento účel je určených 10 miliónov eur z Recyklačného fondu. K najčastejším problémom v oblasti životného prostredia, ktorý ľudí trápi, patria takzvané čierne skládky. Ide o odpad, ktorý nelegálne vyhadzujú nezodpovední a neslušní ľudia. Na Slovensku je dnes zhruba 2500 evidovaných nelegálnych skládok a neoficiálnych môže byť až okolo 7000. Ministerstvo životného prostredia problém čiernych skládok rieši aj v novom zákone o odpadoch, kde sa od januára 2016 zvyšujú právomoci polície a pokuty. Pre fyzické osoby je to takmer desaťnásobne až do výšky 1500 eur a pre právnické osoby sa výška pokuty v najkrajnejšom prípade vyšplhá až na 350 tisíc eur. „Na to, aby nevznikali nové čierne skládky, musia predovšetkým zmeniť prístup samotní obyvatelia miest a obcí. Nielen tým, že budú ukladať odpad len tam, kde majú, ale aj tým, že nebudú ľahostajní k tým, ktorí tak nerobia. Len samotné sankcie, ktoré obsahuje aj nový zákon, problém nevyriešia,“ konštatuje minister životného prostredia Peter Žiga.