Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa  25.9.2015 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam v rámci špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a Špecifického cieľa 4.1.2 Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji s kódom vyzvania OPKZP-PO4-SC411/412-2015-NP1.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie je 37 320 251,60 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020. Na základe uvedeného je indikatívna výška finančných prostriedkov za zdroje EÚ a ŠR 45 000 000 EUR.

V rámci národného projektu je prijímateľ oprávnený poskytovať príspevky na inštaláciu fotovoltických panelov, veternej turbíny, slnečných kolektorov, kotla na biomasu a tepelného čerpadla v rodinných domoch a na inštaláciu slnečných kolektorov a kotla na biomasu v bytových domoch. Bližšia špecifikácia podmienok poskytovania príspevkov je uvedená v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.Vyzvanie je vyhlásené vo forme otvoreného vyzvania, ktorého uzavretie nastane schválením predmetného národného projektu. Informácia o uzavretí vyzvania bude bezodkladne zverejnená na webovom sídle www.op-kzp.sk. Postup schvaľovania národného projektu je bližšie špecifikovaný v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt Zelená domácnostiam (ďalej len „Príručka pre žiadateľa“).

Oprávneným žiadateľom v rámci tohto vyzvania je Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Žiadateľ predkladá formulár žiadosti o NFP sprostredkovateľskému orgánu pre OP KŽP elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň kompletnú žiadosť o NFP, vrátane všetkých povinných príloh v tlačenej forme na adresu SO:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sekcia implementácie EŠIF
Odbor riadenia OP
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

Žiadosť o NFP je možné predložiť SO (vždy na vyššie uvedenú adresu) jedným z nasledovných spôsobov:
– osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 12:00 a 12.30 – 15.00;
– doporučenou poštou;
– kuriérskou službou.

Žiadateľ je v zmysle § 19 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný predložiť žiadosť o NFP riadne, včas a vo forme určenej SO.

Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť na to, aby bola žiadosť o NFP predložená riadne, včas a vo forme určenej SO vrátane presného procesného postupu a technicko-organizačných náležitostí pri predkladaní žiadosti o NFP, ako aj postupu pri získavaní prístupu žiadateľa do verejnej časti ITMS2014+, sú bližšie špecifikované v kapitole 2 Príručky pre žiadateľa.

V prípade, ak žiadateľ nepredloží žiadosť o NFP riadne, včas a v určenej forme v zmysle inštrukcií uvedených v Príručke pre žiadateľa, SO zastaví konanie o žiadosti.

Viac informácií nájdete na webovom sídle www.op-kzp.sk.