Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje ďalšiu výzvu na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl. Z druhého sociálneho balíčka vlády bolo na tento účel vyčlenených päť miliónov eur.

Tak ako v prvom kole, aj teraz je dotácia určená na prístavbu, výstavbu a rekonštrukciu priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách.

Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie sa bude prihliadať na aktuálny počet nevybavených žiadostí o prijatie detí do materských škôl. Zohľadňovať sa budú kritériá ako doterajšie riešenie kapacít na zabezpečenie predprimárneho vzdelávania či zvýšenie a udržateľnosť nových kapacít materskej školy po dobu minimálne 7 rokov.

Žiadosť podaná v rámci prvej výzvy, nebude v rámci novej výzvy akceptovaná, a teda každá obec, ktorá bude mať záujem o poskytnutie dotácie na rozšírenie alebo udržanie kapacít materskej školy, bude musieť na MŠVVaŠ SR doručiť novú žiadosť. Stavebný projekt, ktorý už majú vypracovaný, však budú môcť použiť opätovne.

Cieľom výzvy je prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách.
Všetky pokyny o výzve sú zverejnené: http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-msvvas-sr-na-rozsirenie-a-udrzanie-kapacit-materskych-skol-formou-pristavby-vystavby-a-rekonstrukcie-priestorov-pre-potreby-materskych-skol-a-vybudovanie-zariadeni-skolskeho-stravovania-pri-novych-ms/