Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 o oblasť L, činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.

Oprávnení žiadatelia:

– obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

– príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené obcou na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení,

– samosprávny kraj,

– príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení.

 

V rámci činnosti je možné realizovať nasledovné aktivity:

– zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,

– zateplenie/výmena strechy,

– zateplenie podlahy najnižšieho a stropu najvyššieho podlažia,

– výmena otvorových výplní (okná, dvere),

– modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej úžitkovej vody,

– práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory,

– kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Podmienky pre poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť L2:

– projekty musia byť realizované vo verejných budovách – napr. základné a stredné školy, škôlky/materské školy/predškolské zariadenia, obecné úrady a domovy sociálnych služieb,

– projekt musí plniť technické požiadavky a štandardy podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov (zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/20015 Z. z.) a technických noriem v Slovenskej republike (najmä STN 73 0540-2),

– realizáciou projektu bude dosiahnuté reálne a merateľné zníženie emisií skleníkových plynov a súčasne budú dodržané legislatívne požiadavky pre iné zložky ochrany životného prostredia, napríklad ochranu ovzdušia,

– maximálna výška podpory na projekt je 200 000 EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu,

– počet žiadostí o podporu formu dotácie predkladaných v danom roku jedným žiadateľom nie je obmedzený,

– maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu/časti projektu je v období od 10.7.2015 maximálne do 31.8.2016,

Environmentálny fond uvažuje s alokáciou prostriedkov, určených pre podporu v rámci plánovaného rozšírenia špecifikácie činností podpory, vo výške 15 000 000 Eur. Dotácie budú ako kapitálový transfer smerovať obciam.

Medzi neoprávnené náklady patria napr.: náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa, náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením, náklady na spracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu, resp. tepelnotechnického posudku atď.

Tepelnotechnický posudok (Príloha č. 15):

Žiadateľ predkladá doklad spracovaný oprávnenou osobou. V prípade, že sa projekt realizuje na základe stavebného povolenia, musí byť Tepelnotechnický posudok overený v stavebnom konaní v zmysle príslušného stavebného povolenia predkladaného v rámci Prílohy č. 3. Tepelnotechnický posudok musí predovšetkým obsahovať % vyjadrenie dosiahnutých úspor energie na základe porovnania súčasného stavu budovy/budov a stavu budovy/budov po realizácii aktivít projektu vedúcich k znižovaniu energetickej náročnosti budovy. Tento údaj zároveň žiadateľ následne uvádza aj v tabuľke 2.a) Prílohy č. 1 Opis a prínosy projektu.

 

Výberové kritériá pre hodnotenie projektov sú rozdelené na 3 hlavné skupiny:

technické, finančné a sociálno-ekonomické kritériá (podrobnejšie sú uvedené v dokumente – Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015).

Predkladanie žiadostí:

– termín na predloženie žiadostí je do 09. 10. 2015 (vrátane), pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu. Uvedená lehota sa vzťahuje aj na elektronickú verziu žiadosti odosielanú prostredníctvom on-line webovej aplikácie,

– žiadateľ predkladá žiadosť v elektronickej aj písomnej forme.

Dôležité dokumenty:

– Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (formát PDF)

– Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (formát PDF)