Prvá výzva na predkladanie návrhov na tvorbu až 20 sietí pre akčné plánovanie je OTVORENÁ.

Cieľom sietí pre akčné plánovanie je zlepšiť kapacitu miest na riadenie udržateľných mestských politík a, čo je ešte dôležitejšie, posilniť kapacitu na tvorbu integrovaných stratégií udržateľného mestského rozvoja.
Očakáva sa, že siete akčného plánovania budú podporovať organizovaný proces výmeny poznatkov a vzdelávania medzi partnermi naprieč Európou, s výhľadom zlepšiť miestne politiky prostredníctvom konkrétneho akčného plánovania. Zapojením sa do siete pre akčné plánovanie si mestá vymieňajú poznatky, skúsenosti, problémy a možné riešenia špecifických politických/strategických výziev. Takto vytvárajú nové idey ako uchopiť výzvy viažuce sa na problematiku udržateľného mestského rozvoja.

URBACT III – Výzva na predkadanie návrhov – Siete pre akčné plánovanie (eng.)
• Letter of Commitment – vzory: vzor pre hlavného partnera, vzor pre projektového partnera (eng.)
URBACT III – Príručka pre siete pre akčné plánovanie (eng.)

Lehota na predkladanie žiadostí je od 30. marca do 16. júna 2015, 15:00 SEČ

Žiadosť
Postup podávania žiadosti je uvedený vo výzve na predkladanie návrhov. Žiadatelia predkladajú žiadosti v anglickom jazyku prostredníctvom on-line platformy SYNERGIE -CTE. Platforma bude k dispozícii koncom apríla 2015.

Dôležité termíny
• 16. jún 2015, 15:00 SEČ : ukončenie podávania online žiadostí pre prvú fázu
• 11. september 2015: Monitorovací výbor URBACTu schváli siete pre prvú fázu
• 30. september – 02. október 2015: V Paríži sa uskutočnia školenia pre hlavných partnerov a hlavných expertov schválených sietí (povinné)

Výber partnerov
Pre uľahčenie vyhľadávania partnerov je k dispozícii platforma, kde potenciálni žiadatelia môžu zverejniť svoje nápady a kontaktné údaje projektu. URBACT navyše pripravuje pre mestá URBACT City Festival, krorý je jedinečnou príležitosťou na stretnutie nových partnerov.
Add a Project Idea
Browse the Partner Marketplace

Užitočné dokumenty:

URBACT III – Operational Programme (approved 12.12.14)
• URBACT III Programový manuál, a z neho najmä:
URBACT III Programme Manual – Factsheet 1 – The URBACT Programme (informácie o cieľoch programu, stratégii a hlavných tematických cieľoch)
URBACT III Programme Manual – Factsheet 2A – Action Planning Networks (informácie o cieľoch, očakávaných výstupoch, partnerstve, pláne práce, rozpočte, a expertízach pre siete akčného plánovania)
URBACT III Programme Manual – Factsheet 2D – Network Creation (informácie o postupe pri tvorbe siete, vrátane hodnotiacich kritérií a kritérií oprávnenosti)
URBACT III Programme Manual -Factsheet 2E – Network Management (informácia o úlohách a povinnostiach hlavného partnera a partnerov v oblasti projektového manažmentu)
• Fact Sheet 2F – Financial Management and Control (informácia o oprávnených výdavkoch, účtovníctve, certifikácii výdavkov, auditoch) dostupné od 10. apríla 2015
URBACT LSG Toolkit (príručka je vytvorená pre siete URBACT II, je však aplikovateľná aj pre siete pre akčné plánovanie URBACT III)

Kontakt
URBACT Sekretariát:

var username = "r.barbato"; var hostname = "urbact.eu";document.write('' + username + '@' + hostname + '') /*]]>*/?subject=URBACT%20III%20Call%20for%20Action%20Planning%20Networks">Raffaele Barbato, Senior Networking Officer

MDVRR SR:

Kamila Gejdošová – ' + '') /*]]>*/

Lucia Pospišová – ' + '') /*]]>*/