Nový Operačný program Integrovaná infraštruktúra má za sebou už druhé zasadnutie Monitorovacieho výboru. Predstavitelia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva financií SR, Európskej komisie a ďalší kľúčoví partneri dnes schválili dokumenty nevyhnutné pre realizáciu projektov v oblasti dopravy a informatizácie.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) bol 28. októbra 2014 schválený Európskou komisiou ako jeden z prvých desiatich operačných programov na programové obdobie 2014 – 2020 v Európskej únii. OPII má možnosť využiť viac ako 4 a pol miliardy eur. „Musím s veľkým potešením skonštatovať, že Monitorovací výbor dnes na prvýkrát schválil kľúčový dokument, na základe ktorého sa budú projekty uchádzajúce sa o eurofondy posudzovať. Hlavným cieľom ministerstva bolo nastaviť hodnotiace kritériá tak, aby bol zabezpečený výber projektov, ktoré sú dostatočne pripravené na dosahovanie príslušných špecifických cieľov OPII. Dbali sme na to, aby boli nediskriminačné a transparentné, taktiež aby boli prehľadnejšie pre žiadateľov. Kritériá sú v čo najväčšej možnej miere špecifikované jednoznačne a objektívne tak, aby žiadatelia už vopred mohli posúdiť, či ich projekty majú šancu na úspech,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie riadenia projektov MDVRR Denisa Žiláková.

Monitorovací výbor OPII schválil aj Komunikačnú stratégiu na roky 2014 – 2020. Jej hlavným cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o podpore EÚ pre projekty v oblasti dopravy a informatizácie spoločnosti spolufinancované z OPII. Komunikácia je cielená na širokú verejnosť, ale aj na odborníkov a prijímateľov pomoci z OPII. Pozitívny dosah pripravovaných a práve začínajúcich eurofondových aktivít bude prezentovaný s využitím širokého spektra nástrojov nadlinkovej aj podlinkovej komunikácie.
Na programe druhého zasadnutia Monitorovacieho výboru bola aj správa o stave plnenia všeobecných aj tematických ex ante kondicionalít. Veľkým úspechom je, že Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 uvádza Európska komisia ako príklad dobrej praxe. Európska komisia schválila aj Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020), ktorý je kľúčový z hľadiska projektov z oblasti informatizácie spoločnosti.

Monitorovací výbor je zložený zo zástupcov Európskej komisie, zamestnancov príslušných ministerstiev, prijímateľov pomoci, ako aj zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy, tretieho sektora a ostatných sociálno-ekonomických partnerov. Prizvaní sú aj technickí experti z JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) a zástupca Európskej investičnej banky.
Pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 bola z fondov EÚ schválená alokácia vo výške 3,967 miliardy eur. Národné spolufinancovanie je vo výške takmer 700 miliónov eur, a tak celková suma, ktorú môže OPII využiť, presahuje 4,5 miliardy eur, čo je najvyššia suma spomedzi všetkých operačných programov Slovenskej republiky. Medzi najvýznamnejšie projekty OPII patrí dobudovanie chýbajúcich úsekov diaľnic D1 a D3, pokračovanie v modernizácii železničnej infraštruktúry po Žilinu a ďalej na východ a sever, obnova regionálnych vlakov a projekty v oblasti verejnej dopravy vo viacerých krajských mestách. Novinkou v operačnom programe sú projekty v oblasti vodnej dopravy. Takmer miliarda eur je určená na projekty v oblasti informatizácie spoločnosti.