Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pokračuje v celoslovenskom predstavovaní Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v novom programovom období určeného najmä pre mestá, obce a samosprávne kraje.

V tomto týždni navštívili najvyšší predstavitelia agrorezortu Žilinskú a Bansko-Bystrickú župu. Ako uviedol minister Ľubomír Jahnátek celková alokácia finančných prostriedkov predstavuje 2, 122 mld. eur, do ktorých sú začlenené zdroje EFRR, verejné i súkromné. Aj v novom období platí pri čerpaní finančných prostriedkov pravidlo spolufinancovania. Obce a vyššie územné celky sa podieľajú piatimi percentami, súkromný sektor desiatimi percentami, štátny rozpočet dopĺňa 5 – 15% podľa stanovených podmienok pre menej rozvinutý región.

Pripravované projektové zámery na základe výzvy vyhodnotí SORO a urobí podrobný predvýber. Dôležitú úlohu zohráva aspekt regionálneho charakteru. Časovú náročnosť projektovej prípravy uľahčí časovo neohraničená vyhlásená výzva, ktorú limituje vyčerpanie alokovaných financií v rámci prioritných osí. „Výrazná je zhoda pri kreovaní rady partnerstva. Realizáciu podmieňuje dohoda a spolupráca. Ak k nej v rámci rady partnerstva zlučujúcej obce, krajské mestá a samosprávne kraje nedôjde, nebude možné pokračovať v pripravovanom procese dokumentácie a čerpania finančných prostriedkov,“ zdôraznil minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek. V tomto roku plánuje ministerstvo vyhlásenie prvých 11 výziev. Krajské samosprávy môžu nakúpiť nové autobusy, zrekonštruovať alebo novo vybudovať úseky ciest II.triedy. Pod podmienkou zvýšenia zamestnanosti vybudujú obce nové cyklotrasy, parkoviská pre bicykle alebo ekologické elektroparkoviská. IROP prinesie možnosti výstavby a rozširovania sociálnych zariadení, materských škôl a špeciálnych učební pre žiakov základných škôl. Podporené budú aj novovzniknuté ľudovo-umelecké centrá, marketing a dizajn v rámci mobilizácie kreatívneho potenciálu v regiónoch. Modernizovať sa budú aj vykurovacie zariadenia, vodovody, kanalizácie a krajské mestá okrášlia svoju zeleň.

Kľúčové kroky pre implementáciu IROP, Príprava riadiacej dokumentácie:

Príprava Regionálnych integrovaných územných stratégií vrátane stratégií udržateľného rozvoja miest: Koordinácia prípravy Regionálnych integrovaných územných stratégií vrátane stratégií udržateľného rozvoja miest zo strany MPRV SR.

Medzi spolupracujúce rezorty patrí MDVRR SR, MPSVR SR, MZ SR, MK SR, MŠVVŠ SR a MŽP SR.

Február/apríl: Koordinačné stretnutia MPRV SR s koordinátormi Regionálnych stratégií a koordinátormi stratégií udržateľného mestského rozvoja

Apríl: Formálne založenie Rád Partnerstva

Apríl/jún: Prvé finálne dokumenty Regionálnych integrovaných územných stratégií vrátane stratégií udržateľného mestského rozvoja

Máj/jún: Riadiaca dokumentácia (napr. príručky pre žiadatela/prijímateľa, interný manuál procedúr)