Vzor štruktúrovaného rozpočtu

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2015

V Ý Z V A

Charakteristika programu
Hodnotiaci formulár
Štatút komisie
Záväzná metodika
Zloženie komisií
Zmluva
Vzory

POUČENIE žiadateľov o dotáciu/nenávratný finančný príspevok vydané v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády Slovenskej republiky

http://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2015/