V novom programovom období 2014-2020 plní/preberá úlohu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) za oblasť vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a riadiacim orgánom OP ĽZ je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie neplánuje vyhlásiť žiadne ďalšie výzvy, zároveň pokračuje v implementácii dopytovo-orientovaných projektov za programové obdobie 2007 – 2013.

Vyhlasovanie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ, ako aj poskytovane bližších informácií k nemu, je v gescii MŠVVaŠ SR, prípadne jeho riadiaceho orgánu.

Operačný program OP ĽZ predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na podporu vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej inklúzie a zraniteľných skupín na trhu práce.

Bližšie informácie k schválenému OP ĽZ sa nachádzajú tu:

http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/.