Projekty z Operačného programu Informatizácia spoločnosti sa postupne aplikujú do praxe. V súčasnej dobe je ukončený projekt Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR a ďalšie projekty budú v krátkom čase ukončené. Oznámenie o plánovanom ukončení projektu eviduje Ministerstvo financií SR k týmto projektom:

Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka
Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok
Elektronické služby Štatistického úradu SR
Elektronické služby verejného obstarávania
Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX)
Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla
Dátové centrum pre eGovernment
V súčasnosti pri týchto projektoch prebieha proces ukončovania, vrátane kontroly a testovania služieb.

V rámci národného projektu Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka bol spustený dňa 15.12.2014 do prevádzky novovybudovaný portál, ako jednotné miesto pre agendy zahraničného obchodu. Portál umožňuje všetkým stranám zapojeným v medzinárodnom obchode a preprave podať a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom vstupnom bode, a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom.

Ďalším projektom, pri ktorom sa očakáva jeho skoré ukončenie, je Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok. Prevádzku informačného systému zabezpečuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Ministerstvom financií SR. Prínosom je zjednodušené vybavenie agendy súvisiacej so správnymi poplatkami pre občanov a podnikateľov. Prínosy z tohto projektu v spolupráci s prínosmi projektu E-kolok sú využiteľné už dnes na pracoviskách ministerstva vnútra, a to okresných dopravných inšpektorátoch a oddeleniach dokladov. Postupne budú využiteľné prínosy aj na najväčších katastrálnych úradoch a súdoch.

Okrem spomenutých projektov budú v najbližších týždňoch ukončené projekty: Elektronické služby Štatistického úradu SR, Elektronické služby verejného obstarávania, Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX), Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla, či Dátové centrum pre eGovernment.

V prvej polovici roka 2015 sa očakáva ukončenie ďalších významných projektov, ako napr. Ústredný portál verejnej správy, Elektronické služby centrálnej ohlasovne a Elektronické služby národnej evidencie vozidiel.

Poslaním všetkých zavádzaných služieb je priblížiť a zjednodušiť kontakt občanov s úradmi verejnej správy a zároveň znižovať náročnú administratívu.

Tlačová správa vo formáte PDF:
Viac informácií