Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek začal dnes v Banskej Bystrici sériu informačných dní pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov. Hlavným bodom je informácia o novom Programe rozvoja vidieka 2014-2020, ktorý Európska komisia schválila 13. februára 2015.

Program rozvoja vidieka na Slovensku sa sústreďuje na šesť priorít, pričom priorita č. 1 prenos znalostí a inovácií je začlenená do ostatných piatich priorít. Ďalšia priorita s názvom Konkurencieschopnosť odvetvia poľnohospodárstva a udržateľné lesné hospodárstvo zahŕňa podporu pre 1250 poľnohospodárskych podnikov. Konkrétne sa jedná o investície do rastlinnej a živočíšnej výroby a zároveň zameranie na efektívne využívanie zdrojov vody, pôdy a energie, a tiež na emisie skleníkových plynov. Nástrojom na zvýšenie konkurencieschopnosti lesného hospodárstva je vybudovanie a modernizácia 250 km lesných ciest a investície do moderných technológií, vrátane spracovania v 230 lesohospodárskych podnikoch.

Treťou prioritou je Organizácia potravinového reťazca vrátane spracovania poľnohospodárskych výrobkov a ich uvádzania na trh, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík v poľnohospodárstve. Podporu na investície so zameraním na zvýšenie pridanej hodnoty domácej výroby, kolektívne investície a integrované projekty s cieľom presadzovať horizontálnu i vertikálnu spoluprácu subjektov potravinového reťazca získa približne 400 podnikov potravinárskeho priemyslu. Obnovením a modernizáciou 512 km hydromelioračných kanálov sa tiež zníži riziko škôd spôsobených povodňami.

Hlavnou prioritou Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 je Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom. Jej primárnym cieľom je zamedzovať opúšťanie pôdy a podporovať postupy ekologického poľnohospodárstva. Poľnohospodári, ktorí na seba prevzali dobrovoľné agroenviromentálne a klimatické záväzky budú hospodáriť takmer na 250 000 ha poľnohospodárskej pôdy, pričom využijú príslušnú odbornú prípravu a poradenské služby. Uplatnené budú aj opatrenia na prevenciu požiarov, biotických chorôb a povodní a odstraňovanie škôd po takýchto udalostiach, čím sa zvýši odolnosť lesov proti prírodným katastrófam.

Na využívanie obnoviteľných zdrojov energie bude zameraná priorita s názvom Efektívnosť využívania zdrojov a klíma. Nástrojom bude spracovanie odpadu a produkcia biomasy z agropotravinárskeho odvetvia a lesného hospodárstva.

Vykonávanie stratégií miestneho rozvoja a podpora mikropodnikov a malých podnikov bude súčasťou Sociálneho začlenenia a miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Týmto spôsobom dôjde k vytvoreniu 900 až 1100 pracovných miest. Investovať sa bude aj do širokopásmovej infraštruktúry malých obcí, čo by malo obyvateľom vidieka a miestnym podnikom zabezpečiť vysokorýchlostný internet za dostupné ceny.

Ďalšie informačné dni k PRV 2014 – 2020 budú prebiehať nasledovne:

27.2.2015 – Košice,
2.3.2015 – Dunajská Streda,
6.3.2015 – Nitra.