Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu s Európskou komisiou a partnermi oficiálne začali činnosť monitorovacieho výboru pre nový Operačný program Integrovaná Infraštruktúra. Na dnešnom prvom zasadnutí monitorovacieho výboru sa zúčastnili aj noví prijímatelia pomoci z eurofondov, ktoré sú určené na rozvoj dopravy a informatizácie spoločnosti.
„Medzi najvýznamnejšie projekty v novom finančnom rámci bude patriť dobudovanie chýbajúcich úsekov diaľnic D1 a D3. Budeme pokračovať v modernizácii železničnej infraštruktúry po Žilinu a ďalej na východ a tiež v úspešných projektoch nákupu nových regionálnych vlakov. Okrem Bratislavy a Košíc je po novom rozšírená oblasť verejnej osobnej dopravy na ďalšie krajské mestá. Novinkou sú tiež projekty z oblasti vodnej dopravy a, samozrejme, dôležitou súčasťou operačného programu Integrovaná Infraštruktúra sú projekty zamerané na rozvoj informačnej spoločnosti,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.

Ministerstvo dopravy bude v novom programovom období aj riadiacim orgánom pre projekty informatizácie. Sprostredkovateľským orgánom bude, tak ako doteraz, ministerstvo financií.

Členmi monitorovacieho výboru OPII sú okrem zástupcov Európskej komisie pracovníci príslušných ministerstiev, prijímatelia pomoci, zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, tretieho sektora a ostatných sociálno-ekonomických partnerov. Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj technickí experti JASPERS (Joint Assistance to Support of European Regions – konzultanti EK v poradnej funkcii), a zástupca Európskej investičnej banky.

Na dnešnom rokovaní schválili členovia monitorovacieho výboru štatúty a rokovacie poriadky pre jednotlivé oblasti podpory a boli informovaní o hlavných prioritách OPII.

Plánované výsledky OPII:

– 115 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest

– 300 kilometrov nových a zmodernizovaných ciest I. triedy

– 100 kilometrov zmodernizovaných železničných tratí

– ďalších 35 nových vlakových súprav

– obnova električkových tratí v Bratislave a Košiciach

– 78 nových vozidiel MHD a vybudovanie ôsmich terminálov osobnej dopravy

– zmodernizovaný verejný prístav v Bratislave

– projekty na pokrytie Slovenska širokopásmovým internetom

– budovanie eGovernmentu

-modernizácia verejnej správy