Dňa 26.11.2014 sa v Nitre konalo pracovné stretnutie koordinátorov regionálnych integrovaných územných stratégií („RIÚS“) a zástupcov SO/RO pre ROP zo všetkých samosprávnych krajov. Rokovanie bolo zamerané na zhodnotenie stavu prípravy RIÚS v podmienkach jednotlivých krajov a spolupráce s krajskými mestami pri spracovaní stratégie udržateľného mestského rozvoja ako súčasti RIÚS. Stretnutie vytvorilo priestor na výmenu informácií, návrhov, spôsobov riešenia a podnetov pri spracovaní RIÚS ako nástroja na implementáciu Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. Účastníci rokovania sa zhodli na tom, že by privítali a očakávajú rýchlejší proces finalizácie textu Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý je východiskom k dokončeniu a predloženiu RIÚS, je predpokladom zosúladenia dokumentov a nadefinovania cieľových hodnôt IROP k záverečnému stanovisku EK.

Súčasťou programu pracovného stretnutia bolo aj zhodnotenie pripravenosti samosprávnych krajov na úlohy pri implementácii RIÚS, spôsobilosť vyšších územných celkov realizovať práva a povinnosti sprostredkovateľského orgánu (SO) určeného vládou SR v programovom období 2014 – 2020. Účastníci prerokovali Iniciatívny materiál Združenia samosprávnych krajov SR na rokovanie s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k plneniu uznesenia vlády SR č. 519/2014 zo dňa 15.10.2014 s názvom „Príprava písomnej zmluvy medzi RO pre IROP a samosprávnymi krajmi k delegovaniu právomocí (obsahové a organizačné otázky)