Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 21. november 2014 do 12:00 hod.

Výzva na predkladanie žiadostí o FP – OPSRCR/2014/06

Operačný program:

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.pdf

Programový manuál:

Programový manuál k OPCS SR-ČR 2007-2013 verzia 3.1 (platný od 20.10.2014)

Príloha č.1 – Vzor dohody o spolupráci

Príloha č.2 – Vzory zmlúv (ERDF, ŠR, TP)

Príloha č.3 –

Príloha č.3 – Formulár žiadosti o poskytnutí FP pre TP

Príloha č.4 – Monitorovacia správa TP

Príručka pre žiadateľa:

Príručka pre žiadateľa pre OPCS SR-ČR 2007-2013 verzia 3.3 (platná od 20.10.2014)

Príloha č.1 – Oprávnení žiadatelia

Príloha č.2 – Vzor formulára žiadosti o poskytnutie FP

+ Prílohy k Formuláru žiadosti o poskytnutie FP

Príloha č.3 – Kódy pre oblasť hospodárskych činností

Príloha č.4 – Cieľové skupiny

Príloha č.5 – Zoznam indikátorov

Príloha č.6 – Projektový cyklus

Príloha č.7 – Metodika pre výpočet modifikovaných výdavkov partnera v prípade projektu generujúceho príjem

Príloha č.7 – príklad k metodike projektov generujúcich príjem

Príloha č.8 – Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře

Pravidlá pre oprávnenosť výdavkov:

Metodika ZV pro programy spolufinancované ze SF a FS na 2007-2013.pdf

Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre Slovenských partnerov (platné od 28.10.2013)

Pravidlá způsobilosti výdajů pro české partnery