Ako dnes informoval portál EurAktiv.sk , Európska komisia schválila Slovensku Operačný program (OP) Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 až 2020. Informovalo o tom včera Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ktoré je jeho riadiacim orgánom.

Na projekty z envirosektora tak bude k dispozícii viac ako 4,308 miliardy eur, z toho takmer 3,138 miliardy eur z eurofondov a približne 1,17 miliardy eur z národného spolufinancovania.

„Schválením OP Kvalita životného prostredia sa nám otvára možnosť využiť zdroje Európskej únie v prospech obyvateľov Slovenska, zlepšiť ich životné prostredie a zvýšiť kvalitu života. Tieto prostriedky nám umožnia napríklad lepšie obyvateľov chrániť pred povodňami alebo odstraňovať environmentálne záťaže,“ konštatoval minister životného prostredia Peter Žiga.

Na rozvoj environmentálnej infraštruktúry je vyčlenených 1,441 miliardy eur a na aktivity v oblasti adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami 419,34 milióna eur. Podpora riadenia rizík, riadenie mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy získa 260,9 milióna eur. Na aktivity v oblasti energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva pôjde 938,88 milióna eur a 77 predstavujú zdroje na technickú pomoc.

Európska komisia pred pár dňami odobrila aj vôbec prvý operačný program v poradí  – Integrovaná infraštruktúra. Na základe tohto dokumentu sa budú čerpať prostriedky na dopravu a rozvoj informačnej spoločnosti.

Ďalšími cieľmi operačného programu, ktoré riadi Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sú podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry.

Schválenie operačných programov neznamená, že sa hneď začína čerpanie prostriedkov. Riadiace orgány musia najprv pripraviť súvisiacu dokumentáciu, najmä príručky pre žiadateľov a hodnotiteľov ešte pred tým ako budú zverejnené prvé výzvy.