Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 23. septembra 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-21DM-1402 v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Uzávierka I. kola prijímania žiadostí o NFP je 18. novembra 2014.

Podrobnejšie informácie k Výzve KaHR-21DM-1402

Bližšie informácie nájdete aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR:

http://www.mhsr.sk/10979-menu/143781s