Spájať samosprávu s kľúčovými hráčmi v regióne bolo cieľom spoločného projektu slovenských a maďarských regionálnych rozvojových agentúr a vyšších územných celkov z oboch strán hranice.

trening-projektoveho-manazmentu-v-nitre

Projekt s názvom HUSKI II bol pokračovaním úspešného projektu, prostredníctvom ktorého sa podarilo vytvoriť sieť záujmových organizácií zo Slovenska a z Maďarska oprávnených realizovať svoje projektové zámery prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Maďarsko 2007 – 2013.„ Táto prvá fáza projektu sa končila tým, že boli vyšpecifikované projektové zámery, ktoré si organizácie z cezhraničného územia dali dokopy a v rámci workshopov si našli i partnerské organizácie zo Slovenska aj Maďarska,“ povedala Dáša Mozdíková, projektová manažérka RRA Nitra.

stretnutie-projektovych-partnerov-v-nitre

Cieľom druhej fázy projektu bolo zasiahnuť do programovania nového obdobia princípom zdola nahor, vytypovať projekty a ovplyvniť proces prípravy nových strategických dokumentov tak, aby sa zohľadnili reálne potreby regiónov, oprávnených čerpať prostriedky z nového programu HU-SK 2014-2020.

HUSKI II bol zameraný viac strategicky, čo súviselo aj s tým, že sa impelmentoval na prelome dvoch programových období. „V druhej fáze sme spájali samosprávy a kľúčových hráčov v regióne – napríklad obchodné komory, alebo významné mimovládne organizácie – ktoré majú mienkotvornú úlohu a vedia zasahovať do tvorby územných politík. Nie priamo kreovať zákony, ale napríklad podieľať sa na tvorbe územných stratégií, ktoré majú vplyv aj na regionálnu politiku“ vysvetľuje Petra Klimo Zlatošová, riaditeľka RRA Nitra.

forum-pre-vyhladavanie-projektovych-partnerov-v-gyori

Na projekte spolu s RRA Nitra a RRA Hlohovec, ktoré sú členmi Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr podporovaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, významne spolupracovali aj dva vyššie územné celky: nitriansky a trnavský. Na maďarskej strane hranice projekt viedla Západná zadunajská regionálna rozvojová spoločnosť, ktorá v spolupráci s Centrálnou zadunajskou regionálnou rozvojovou agentúrou koordinovala nosné aktivity projektu. Pridruženými partnermi projektu boli aj dve maďarské župy: Komárňansko-ostrihomská a Rábsko-mošonsko-šopronská župa.