program

termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Obnovme si svoj dom / Národný cintorín

v Martine

16. január 2015

Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

1. december 2014

Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice

1. december 2014

Umenie

2. december 2014

Pro Slovakia

15. december 2014

Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

5. december 2014

Nehmotné kultúrne dedičstvo

a kultúrno-osvetová činnosť

5. december 2014

Kultúrne poukazy

30. jún 2015