Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR)  v y h l a s u j e podľa § 13 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít (ďalej len „finančného príspevku na projekt“) v roku 2014.

Prijímateľom finančného príspevku na projekt môže byť euroregionálne združenie (ERZ), a to slovenská časť euroregiónu, ktorou je v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja záujmové združenie právnických osôb založené podľa § 20 f) zákona     č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka na účely cezhraničnej spolupráce so sídlom v Slovenskej republike.

Cieľom poskytnutia finančného príspevku v kalendárnom roku 2014 bude podľa § 13 a v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. i) a j) zákona o podpore regionálneho rozvoja podpora projektov euroregionálnych združení v regionálnych rozvojových aktivitách zameraná na cezhraničnú spoluprácu s regiónmi susediacich štátov, a to prostredníctvom vypracovania štúdie alebo projektovej dokumentácie k vydaniu stavebného povolenia pre výstavbu cyklistických komunikácií, ktoré nadväzujú, resp. budú súčasťou medzinárodných cyklotrás na území Slovenska (napr. EuroVelo 6, EuroVelo 11 a EuroVelo 13) alebo budú tvoriť ucelenú regionálnu sieť cyklotrás s napojením na národnú sieť cyklotrás,  čím prispejú v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej

republike ku zvýšeniu atraktivity regiónov.

Posledným termínom na podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt v roku 2014 je  25. august 2014.

Kompletné znenie výzvy, formulár žiadosti a potrebné prílohy k podávaniu žiadostí

o poskytnutie finančného príspevku na projekt v roku 2014 nájdete TU:

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=93111 .

Oznam: Konzultačný deň k predmetnej výzve sa uskutoční 30. júla 2014 (streda) v čase

od 10:00 hod. v zasadačke č. 5 na 1. poschodí Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (Námestie slobody 6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava).