Environmentálny fond na svojej stránke zverejnil elektronické formuláre žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015.

Všetky uvedené formuláre sú vo formáte PDF a sú vám k dispozícii na stránke:
http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html

Spolu s formulármi Environmentálny fond zverejnil aj Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015, ktorej súčasťou je aj podrobný Manuál pre vypĺňanie elektronických tlačív žiadosti o podporu formou dotácie a pokyny pre predkladanie a vypĺňanie príloh žiadosti o podporu.

Dôležité dokumenty (kliknite na podčiarknutý text):

Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v zmysle Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 je 31.10.2014, pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu.

POZOR – Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2014 pre činnosť L1 (Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania) je 31.7.2014.

Informácia bola zverejnená na stránke:
http://goo.gl/pAkN3N