SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné informačné semináre k výzve zameranej na dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis).

Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-21DM-1401

14. 08. 2014 – Banská Bystrica  

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, zasadacia miestnosť č.306

18. 08. 2014 – Košice

Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, zrkadlová zasadačka č.208

19. 08. 2014 – Žilina

Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, kongresová hala

21. 08. 2014 – Bratislava

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, veľká zasadačka, I. poschodie  

Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR. Možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov s cieľom dosiahnutia úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a službách (schéma pomoci de minimis) sú stanovené vo výzve KaHR-21DM-1401, ktorá bola vyhlásená 24.

júna 2014.

Žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy je možné predkladať priebežne do 13. januára 2015, pričom indikatívna výška finančných prostriedkov bola stanovená na hodnotu 5 000 000 EUR.

Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu ' + '') /*]]>*/. Prosím o uvedenie Vášho mena, miesta a termínu konania seminára, názvu Vašej organizácie a telefonický

kontakt. Na uvedenú adresu môžete posielať svoje konkrétne otázky, ako aj na Vašu e-mailovú adresu budete dostávať všetky príslušné aktuality.

Všetky potrebné dokumenty k výzve sú zverejnené na www.siea.sk.