Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) zverejnila výzvu, ktorej cieľom je podporiť diverzifikáciu ponuky produktov cestovného ruchu a služieb, rovnako ako zvýšenie rozvoja trvalo udržateľného cestovného ruchu v Európe. Všeobecným cieľom tejto iniciatívy je podporiť konkurencieschopnosť európskeho odvetvia cestovného ruchu podporou diverzifikácie dodávok turistických služieb a produktov. Návrhy projektov by sa mali zamerať na podporu udržateľných medzinárodných produktov cestovného ruchu (napr. trasy, cestovné denníky, chodníky, ponuka cestovného ruchu a pod.) v športových a wellness aktivitách vo vzťahu k pobrežnej, námornej, horskej alebo vidieckej turistike.

Oprávnení žiadatelia musia byť z členských krajín EÚ a/alebo z krajín zapojených do programu COSME v súlade s článkom 6 nariadenia o COSME. Návrhy by mali byť prezentované konzorciom pozostávajúcim z minimálne 5 právnických osôb, ktoré pochádzajú z aspoň 4 členských krajín

EÚ alebo krajín zapojených do programu COSME.

Uzávierka pre elektronické podanie je 07.10. 2014 17,00 hod. (bruselského času).

Celkový rozpočet určený na spolufinancovanie projektov sa odhaduje na 1.000.000 €. Maximálna výška grantu bude 250.000 € na projekt.

Viac informácií o výzve nájdete TU