Vláda Slovenskej republiky dnes na svojom 112. zasadnutí prerokovala a schválila ako prvý bod programu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z.  o podpore regionálneho rozvoja.
Obsah:
Návrh uznesenia Predkladacia správa Vlastný materiál Pripomienkové konanie Návrh komuniké Dôvodová správa Doložka vplyvov Obal Vykonávacie predpisy Doložka zlučiteľnosti