v zmysle § 9 ods.9 zákona č. 95/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zadávateľ zákazky:

Regionálna rozvojová agentúra Nitra

Akademická 4

949 01 Nitra

ICO:37857436

Názov predmetu zákazky: tréning Tvorba projektov – katering, projekt HUSKI II

Špecifikácia predmetu zákazky: zabezpečenie kateringu pre 20 účastníkov tréningu Tvorba projektov v termíne 27.5.2014 – 29.5.2014 nasledovne: 1x obed vrátane nápoja, 2x coffea break (káva, čaj, minerálka, slané/sladké pečivo). Po uzavretí registrácie účastníkov pred realizáciou tréningu bude spresnený počet osôb. V cenovej ponuke je potrebné vyčísliť náklady na jedného účastníka a uviesť návrh jedál.

Cenová ponuka musí obsahovať cenu v Eur v členení bez DPH, DPH a cena s DPH. Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie v návrhu ceny. Cenové ponuky musia byť doručené e-mailom na adresu ' + '') /*]]>*/.

Lehota na predkladanie cenových ponúk:16.5.2014

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

Kontaktná osoba:

Ing. Dáša Mozdíková

Regionálna rozvojová agentúra Nitra

Akademická 4

949 01 Nitra

e-mail: ' + '') /*]]>*/

tel.: 0908 771 987