v zmysle § 9 ods.9  zákona č. 95/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zadávateľ zákazky: Regionálna rozvojová agentúra Nitra

Akademická 4

949 01 Nitra

ICO:37857436

Názov predmetu zákazky: tréning Tvorba projektov – lektor – skúsenosti z praxe, projekt HUSKI II

Špecifikácia predmetu zákazky: lektorovanie tréningu Tvorba projektov  formou prezentácie skúseností z praxe, príprava materiálov pre účastníkov  v elektronickej forme

Tréning: Tvorba projektov

Miesto realizácie tréningu: Nitra

Termín realizácie tréningu:   27.máj 2014 ( 8 hodín)

Predpokladaný počet účastníkov: 20

Obsahová náplň tréningu:

–          praktické skúsenosti z prípravy projektov v období 2007 – 2013,

–          príklady dobrej praxe pre nové programové obdobie,

–          príklady oprávnených projektov v rámci programu HU SK na nové programové obdobie 2014 – 2020 pod ľa aktuálnych informácií.

Cenová ponuka musí obsahovať cenu v Eur v členení bez DPH, DPH a cena s DPH. Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie v návrhu ceny. V cenovej ponuke je potrebné jasne označiť, na ktorý predmet zákazky je ponuka predkladaná. Cenové ponuky musia byť doručené  e-mailom na adresu ' + '') /*]]>*/.

Lehota na predkladanie cenových ponúk:16.5.2014

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

Kontaktná osoba:

Ing. Dáša Mozdíková

Regionálna rozvojová agentúra Nitra

Akademická 4

949 01 Nitra

e-mail: ' + '') /*]]>*/

tel.: 0908 771 987