Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že v zmysle § 36 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 2.1 „Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie: 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení“.

Aktualizácia výzvy sa týka doplnenia textu v časti:  Ďalšie podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku citujeme:“ V prípade, ak žiadateľ v čase podania ŽoNFP nemá z dodávateľom stavebných prác, tovarov a služieb uzatvorený zmluvný vzťah, doklady týkajúce sa uzatvorenia zmluvy s dodávateľom  predloží na základe výzvy  PPA“.

PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 2.1