Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov oznamuje žiadateľom zmenu formálnych náležitosti výzvy, ktorou je oprava názvu Schémy štátnej pomoci posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov, oprava chyby v písaní v časti č. 9 výzvy „Prílohy výzvy na predkladanie žiadostí o NFP“, oprava zrejmej nesprávnosti v prílohe č. 8 Žiadosti o NFP týkajúcej sa oblasti podpory 3.1b.