V súvislosti so záverom programového obdobia plánuje ASFEU rozšíriť informovanosť verejnosti o výstupoch úspešne realizovaných projektov. Odbor informovania a publicity privíta spoluprácu s prijímateľmi operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj na propagácii dosiahnutých výsledkov prostredníctvom tlačových správ, médií, webového sídla ASFEU/MŠVVaŠ SR, publikačných materiálov a pod.

Publicitou realizovaných dopytovo orientovaných projektov chceme nielen zvýšiť povedomie verejnosti o operačných programoch, ale zároveň inšpirovať potenciálnych žiadateľov na zapojenie sa do ďalšieho programového obdobia. Veríme, že vzájomnou súčinnosťou prispejeme aj k zviditeľneniu samotných prijímateľov a ich projektov.

Vaše podnety o zaujímavostiach, vedecko-výskumných aktivitách alebo oceneniach súvisiacich s projektmi nám môžete posielať na adresu ' + '') /*]]>*/ a  ' + '') /*]]>*/.