Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom a prijímateľom, že na webovom sídle www.ropka.sk došlo k aktualizácii časti „Často kladené otázky“, konkrétne časť Opatrenie 3.1.