Obce, mestá i neziskové organizácie môžu aj v tomto roku získať grant pre svoj zámer.

Podporíme obce a mestá s víziou chrániť a rozvíjať kultúrne a prírodné dedičstvo Slovenska

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektov zameraných na organizáciu kultúrnych podujatí s dlhodobou tradíciou, obnovu významných umeleckých a historických pamiatok, či na ochranu životného prostredia v obciach, mestách alebo v ich širšom okolí. Víziou projektov by malo byť rozvíjanie záujmu o miestne zvyky a tradície, rozvoj lokálneho kultúrneho života a cestovného ruchu, revitalizácia prírody, či záchrana vzácnej flóry a fauny. V tomto ročníku je podmienkou podpory finančná spoluúčasť žiadateľa.

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis prerozdelí v grantovom programe Obce bližšie k vám 2014 prostriedky v celkovej výške 70.000 eur a podporíme približne 10 až 30 projektov podľa celkového počtu žiadostí a ich kvality. Nezávislá hodnotiaca komisia rozhodne o rozdelení prostriedkov medzi najlepšie a najpotrebnejšie zámery, ktoré predložia samosprávy alebo miestne organizácie zastupujúce aktívnych občanov.

V programe Obce bližšie k vám 2014 môžete žiadať o grant na trvalo udržateľný rozvoj obce v niektorej z nasledujúcich oblastí:

  • udržanie pravidelných kultúrnych podujatí, ktoré majú minimálne 5 ročnú tradíciu organizovania vo vašej obci/meste, rozvíjajú záujem obyvateľov a návštevníkov o miestne tradície a zvyky, podporujú lokálny kultúrny život a cestovný ruch;
  • obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým bezprostredne hrozí, že budú pre verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a cieľom projektu bude ich sprístupniť verejnosti;
  • ochrana prírodného prostredia vašej obce a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry či fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok, podporou separácie komunálneho odpadu a pod.

Vzhľadom na obmedzené prostriedky sme sa v tomto ročníku rozhodli podporiť iba kultúrne podujatia, ktoré majú dlhodobú tradíciu, sú obľúbené a predsa im hrozí, že nebudú môcť byť zorganizované kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Obnovu pamiatok budeme podporovať iba ak objekt je prístupný verejnosti, alebo váš projekt k jeho sprístupneniu povedie.

Podmienkou udelenia grantu je jednoznačná podpora miestneho zastupiteľstva a významná finančná spoluúčasť.

Dôležité dátumy

  • 15. apríl 2014- uzávierka pre podávanie žiadostí
  • 15. máj 2014oznámenie výsledkov žiadateľom     
  • 1. jún – 30. september 2014- realizácia schválených projektov
  • 30. september 2014- uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie projektov

Viac informácií nájdete na www stránke: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/podporime-obce-a-mesta-s-viziou-chranit-a-rozvijat-kulturne-a-prirodne-dedicstvo-slovenska/871