Vláda Slovenskej republiky  na svojom 94. rokovaní ako 6. bod programu prerokovala a schválila s pripomienkami

Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020

Návrh uznesenia Predkladacia správa Vlastný materiál Pripomienkové konanie Návrh komuniké Doložka vplyvov Doložka vplyvov 2 Obal Príloha
Stanoviská:

Stanovisko HSR

Kompletný materiál (v .zip formáte)