Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 1 – INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD, Operačný cieľ 1.2: Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

Špecifickým cieľom výzvy je znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.V rámci operačného cieľa 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ je cieľom výzvy zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd  ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ.

Kód výzvy: OPŽP-PO1-14-1
Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 02. 2014
Dátum uzavretia výzvy: 02.06.2014

Kompletnú dokumentáciu k výzve nájdete v časti „Výzvy/Aktuálne výzvy“.

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.

Kompletné dokumenty k výzve v .zip formáte