Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefana Chudobu sa dňa 04.03.2014 v Bratislave konala Otváracia konferencia k programu Erasmus+.

Tento nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na roky 2014 – 2020 je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou. Jeho rozpočet je vo výške 14,7 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 40 percent v porovnaní s predchádzajúcim programovacím obdobím.

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami).

Erasmus+ má tri hlavné ciele: podporu štúdia v cudzine v rámci EÚ i za jej hranicami, podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií a ďalších subjektov angažujúcich sa v oblasti vzdelávania a napokon reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti. Na Slovensku je koordinátorom programu Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).