Cieľom národného projektu je vytvorenie prostredia pre elektronickú komunikáciu, ktorá bude pre externých používateľov predstavovať efektívnejší komunikačný kanál na využívanie služieb Pôdohospodárskej platobnej agentúry. V dôsledku elektronizácie služieb Pôdohospodárskej platobnej agentúry sa zvýši dostupnosť služieb pre všetkých klientov, zníži sa administratívna náročnosť služieb na strane klientov aj na strane poskytovateľa, zvýši sa nákladová efektívnosť poskytovaných služieb a z dlhodobého hľadiska dôjde k zníženiu nákladov na prevádzkovanie služieb. Zavedením elektronických služieb sa zabezpečí rovnocenný prístup k službám pre každého, zníži sa zložitosť komunikácie a administratívnej záťaže žiadateľa, vytvoria sa podmienky pre zlepšenie podnikateľského prostredia. Elektronické služby zároveň prispejú k zvýšeniu efektivity a k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb.

Zmluva bola 24.februára 2014 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 25.februára 2014.

Výška nenávratného finančného príspevku je 15 122 699,52 EUR.

Tlačovú správu vo formáte PDF nájdete TU a ďalšie súvisiace informácie TU.