V zmysle § 9 ods.9  zákona č. 95/2013 Z.z.k ktorým sa mení a doplňa zákon č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás vyzývame na predloženie cenovej ponuky.

Zadávateľ zákazky:

Regionálna rozvojová agentúra Nitra

Akademická 4

949 01 Nitra

ICO:37857436

Názov predmetu zákazky: tréning Tvorba projektov – miestnosť a technické vybavenie, projekt HUSKI II

Špecifikácia predmetu zákazky: prenájom miestnosti (na 8 hodín denne pre 20 osôb) a technického vybavenia (dataprojektor, prístup k internetu – wifi)  pre realizáciu tréningu Tvorba projektov v termíne 26.3. – 28.32014.

V cenovej ponuke je potrebné uviesť cenu v Eur v členení bez DPH, DPH a cena s DPH. Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie v návrhu ceny. Cenové ponuky musia byť doručené  e-mailom na adresu ' + '') /*]]>*/.

Lehota na predkladanie cenových ponúk:12.3.2014

Dátum vyhodnotenia cenových ponúk je 13.3.2014

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

Kontaktná osoba:

Ing. Dáša Mozdíková

Regionálna rozvojová agentúra Nitra

Akademická 4

949 01 Nitra

e-mail: ' + '') /*]]>*/

tel.: 0908 771 987