Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že v rámci rubriky FAQ zverejnil odpovede na otázky potenciálneho žiadateľa v rámci výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-13-4 a OPŽP-PO3-14-2.