Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.1, platnú od 20.01.2014.

Dokument sa nachádza tu.